014 Sivert R. Aarflot, 29.3.1834

Ærede Ven!
 
Deres seneste Skrivelser tilligemed det Hoslagte ere mig ihændebragte, og De være venskabeligst takket derfor. Saasom jeg ogsaa dennegang skriver i en Hast, da jeg just nu syntes at finde en beqvem Leilighed, saa bliver ogsaa nu mit Brev ufuldstændigt. For Tilsendelsen af hine Aviser takker jeg forbindtlig, og da jeg nu har fornøiet mig med dem, saa tilstiller jeg Dem disse dennegang tilligemed et Digt "Norges Velkommen til Eugenie og Oscar"; og endelig saa kom det engang, at jeg kan tilstille Dem mit Digt om Aarstiderne. Angaaende sidstmeldte Digt bemærker jeg, at en passende Melodie har jeg ikke udfundet endnu, og maaskee Digtet egner sig mere for at læses end at synges. Ventelig falder De paa den Melodie, som vi brugte til Zetlitz's Digt "Den norske Høst", men Denne forekommer mig upassende, da den er saa rask og let, og derimod Versetakten i nærværende Digt har fordetmeste en langsom Gang. Min Recension derover skulde jeg meddele, men deels ansees ofte Selvrecension for upaalidelig, deels anseer jeg det ufornødent, saasom jeg veed, De gunstig overseer de muelige Feil. Dette bemærker jeg, da det er kun Digtet over Vaaren og det over Sommeren, hvorom jeg har indhentet lærde Mænds Bemærkning, da derimod angaaende de to Øvrige Intet er dømt. Det Digt om Sommeren har i Begyndelsen det ringeste Stykke, og i Enden det godt Stykke. Det Bedste forekommer i den sidste Halvedeel af Digtet over Vinteren. Med dette korte Udtog af min egen Recension overlader jeg Versene til Deres og Andres behagelige  Gjennemsyn, mod at tilbagesendes Samme efterat De behagelig har benyttet dem. De Tidsskrifter, hvorom De skriver, har ogsaa jeg fundet anmeldte i Aviserne ,men Subscription agter jeg dog ikke for Nærværende at befatte mig med. De være takket for Deres Beredvillighed. Jeg maa dennegang afbryde. Mere Underretning en anden Gang. Lev vel!
 
Raftenes Præstegaard den 29de Marts 1834.
 
Iver Andreas Aasen.
 
Utanpå: Velagtede/Sivert R. Aarflodt/Til/Egseth.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i «Møre», 1912, 20. jan., nr. 6, og i BV s. 1415).
 
- I brev 10. april 1834, fortel S. Aa. at presten Blichfeldt har lese «Aarstiderne». Han sa «at Digtet er fuldkommen værd at offentliggjøres». Vedlagt fylgjer ein song av Jakob Bjørkedal (sjå nedanfor). 
 
- I brev 20. mai 1834 takkar S. Aa. for diktet «Aars­tiderne». Originalen har vore utlånt til Amund Aarflot og sersjant [Ivar] Follestad. Ei avskrift (ved S. Aarflot) har vore utlånt til Arne Tømmerbakk, Knut Pederson Barstad, Jørgen Jørgenson Halkjelsvik og fleire «og er nu paa Udvandring her i Volden, og jeg er uvis om naar den kommer tilbage». «Paa April Maanedsthing blev Digtet gjennemlæst af flere, hvoriblandt af Hr. Pastor Blichfeldt, som særdeles roste det». Han bed Aasen prenta det, helst med ein fortale av Thoresen som bør gå ut på at forfattaren ikkje er student eller har fått noko anna undervisning «end den Kundskab han, ved Hjelp af Bøger selv har foreskaffet sig, og at Fødelandet vist har faa Subjecter at opvise, der blot ved Selvstræben og Selvunderviisning» har kome saa langt. Opplaget bør vera minst 1500, ja, kanskje 2- eller 3000. Om Aasen ikkje vil kosta prentinga, vil faren, Rasmus Aarflot, gje det ut «paa eget Forlag». Elles nemner S. Aa. kva for bøker som prenteverket har gjeve ut i det siste året. (Jfr. «Møre» 1948, 26. aug., der noko av brevet er sitert etter Aarflots kopibok).
 
- «Norges Velkommen til Eugenie og Oscar»] Kronprins Oskar (som nett var sett til visekonge i Noreg) var i Oslo frå 11. april til 11. okt. 1824.
 
 Melodie] venteleg har dei sunge Jens Zetlitz: «En norsk Høst», Kbh. 1800 [prenta i «Jens Zetlitz's samlede Digte», utg. ved C. N. Schwach, bd. II, Chra. 1825, s. 1972] som har same versemålet som Ivar Aasen: «Aarstiderne». Etter den forming som S. Aarflot fekk, byrjar I. Aa.s dikt slik:
 
«Naar Himmelvædrens Plads vor Sol betræder
 Da nærmer sig til os den gyldne Tid,
Den Tid der synes skabt for Uskylds Glæder,
Den skjønne Vaar, hvor yndig og hvor blid. »
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008