015 Sivert R. Aarflot, 22.5.1834

Med min venskabeligste Tak tilbagesender jeg Dem i Følge med dette Brev de Sager, som De godhedsfuld har tilstillet mig til Gjennemlæsning; nemlig: Deres Afskrift af E. Sollieds Sange tilligemed Originalen, J. Bjerkedals Sang over Frimanns Død, Landboe-Avisen No. 17, 1834, Voldens Sogneselskabs Love, og S. Velsvigs Sange. Det er ilde, at jeg ikke skulde kunne tilstille Dem Et eller Andet, som maaskee kunde være Dem interessant; men deels har jeg ikke Andet ihænde, end hvad jeg næsten altid trænger til at have ved Haanden, deels skeer det oftest i en Hast, at jeg affærdiger mine Breve til Dem, nemlig da naar en vis Leilighed er forhaanden. Som en Følge af sidstnævnte Aarsag har det været, at de Fleste af mine Breve til Dem have været saare slet og skjødesløst affattede, men stolende paa en venskabelig Optagelse deraf har jeg dog fremsendt dem, og den samme gunstige Optagelse udbeder jeg mig fremdeles. Mit Digt over Aarstiderne skal De beholde, dersom De ikke har afskrevet det; thi jeg har to Stykker hos mig selv, nemlig Originalen og en Afskrift, og kan altsaa overlade Dem den Afskrift, som er Dem ihændebragt. Jeg er vel nu ikke synderlig flittig i at skrive Vers, dog er jeg alligevel ikke ganske stiltiende. Jeg tænker snart at foretage en Reise til Ørsten og haaber saaledes, at vi faae tale sammen. Jeg skal da medbringe Adskilligt af mine skrevne Sager, saadanne nemlig, som De ikke forhen har seet hos mig.
 
Med Hilsen er jeg nu ret brav. For nogle Uger siden var min Helbred ganske ustadig og jeg var ofte syg. Dette har, Gud skeelov! forandret sig til det bedre.
 
De Gjenstande, hvori jeg nu lærer, ere: 1) Latin, nemlig i Brøders større Grammatik  (p. t. i Syntaxens fjerde Capitel), 2) Geographie, Platous Lærebog (1822), 3) Rhetorik, J. Rosteds (1810). Dertil har jeg at oversætte af Professor S. B. Bugges latinske Læsebog.
 
I ledige Timer saasom om Søndagene eller Helgene (som man kalder det) pleier jeg at læse dels i Bien (hvorom jeg vil tale mere en anden Gang), i Baggesens Værker, og dels andre, saasom Th. Newtons Afhandlinger over Prophetierne i 3 Bind, hvilke jeg  for deres store Nyttes Skyld har læst næsten heelt igjennem.
 
Raftenes den 22de Mai 1834.
 
Vær venskabelig hilset fra
Deres Ven
Iver A. Aasen.
 
Til Sivert Aarflodt.
Utanpå:  Velagtbare/Sivert R. Aarflodt,/Egseth.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i «Møre», 1912, 27. jan., nr. 8, og i BV s. 1517).
 
- Den 24. mai takkar S. Aa. for brevet og for manuskriptet til «Aarstiderne».
 
 Elias Olson Sollid (18021879), lærar i 4de krins i Volda 181931, bonde og diktar. I 1835 kjøpte han «Brauta», ein av Fylsvikgardane, og kalla seg sidan med namnet Fylsvik (eller Følsvik). I «Landboe-Avisen» 1834, 1. febr., nr. 5, er prenta «En norsk Bondes Sang paa Kongens Fødselsdag, 26de Januar 1834» og «Kongens Fødselsdag 1834» (denne siste prenta i «Ætt og minne» s. 35). Om E. S. sjå Per Aarviknes: «Ætt og minne» s. 440. Her er 13 av hans dikt prenta.
 
 Jakob Pederson Bjørkedal (Bjerkedal) (17701843), bonde og båtbyggjar på Bjørkedalen, stortingsmann for Romsdals amt 181516 og 1818. Han skreiv ein del songar (jfr. Egsettrykk nr. 63 og 64). Sume vart prenta i «Landboe-Avisen», m. a. «Syttende Mai», i årg. 1834, nr. 21, og «Kronprins Oscars Fødselsdag», s. å. nr. 29, og «Paa Kongens Fødselsdag», i årg. 1835, nr. 7. (Om J. B. sjå «Ætt og minne» s. 112 f. og «Sivert Aarflot» s. 108 ff.). 
 
- Sang over Frimanns Død] Claus Frimann døydde 11. okt. 1829. Ein slik song er ikkje nemnd i Egsettrykk.
 
 Landboe-Avisen No. 17] dette nr. inneheld ikkje noko serleg.
 
«Landboe-Avisen. Et Ugeblad for Landmanden af blandet Indhold», årg. 112, Eegseth 18331844 (jfr. Egsettrykk nr. 112 ff.), utg. av Rasmus Aarflot (jfr. merknad til Br. nr. 90). I 1836 vart 100 ekspl. av avisa sende i posten.
 
 «Voldens Sogneselskab» vart skipa 15. des. 1811 og lover vart vedtekne og prenta på Eikset i 1812 (jfr. Egsettrykk, nr. 187, fotostat i UBO, NA/A h 1941/7). Den 14. april 1831 vart nye lover vedtekne og prenta på Eikset i 1834 (jfr. Egsettrykk, nr. 187, eit ekspl. på UBO. NA/A 8616).
 
 Sjur Jonson Vels­vik (18081888) bonde og lekpreikar (jfr. O. Handeland: «Vaarløysing» II, s. 5155). Han skreiv og songar, t. d. «Tvende aandelige Sange», prenta på «Eegseth» 1834 (jfr. Egsettrykk nr. 219).
 
- Chr. Gottlob Bröder: «Praktisk latinsk Grammatik eller Anviisning til at lære sig selv det latinske Sprog. Med nogle Forandringer udg. af S. B. Bugge», Chra. 1827. Sjå og Br. nr. 12.
 
 Jacob Rosted: «Forsøg til en Rhetorik i et Udtog af Hugo Blairs Forelæsninger over Rhetoriken», Chra. 1810. Av denne har Aa. skrive eit «Udtog».
 
 «Bien. Et Maanedsskrift for Moerskabslæsning», 183238, red. og utg. av H. T. Winther.
 
Baggesen] jfr. merknad til Br. nr. 13.
 
 Thom[as] Newton: «Afhandlinger over Prophetierne, hvilke merkværdig ere opfyldte. Oversat af Didr. de Thurah», bd. 13, Kbh. 1765 (2dre utg. 1770).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008