017 Sivert R. Aarflot, 17.6.1834

I dette Nu modtog jeg og læste Deres venskabelige Brev af 14de Dennes, for hvilket Brev min skyldige Tak herved fremsendes. Ved samme Leilighed fik jeg ogsaa mundtlig Beretning om, at min Broders Bryllup skal holdes otte Dage før min Søsters, og jeg er meget indbuden ogsaa til hiint Bryllup. Men at bivaane Begge vil jeg dog ikke beslutte; det vilde være skadeligt for min Tid, og maaskee for min Helbred, og tillige lægger jeg en vis Slags Usømmelighed deri. Angaaende Brylluper har jeg længe siden taget den Dom, at de for det Jevneste ere skadelige for Almeenhedens Vel, og naar nu i et Sogn saa mange af dem opdynges paa hverandre i en Tid, saa troer jeg, Skaden er saare betydelig. Tænk engang:  alle Omkostninger, Møier og Omsorger for Verten, tilligemed Tidsspildet, Opoffrelse af en Deel Penger eller deres Værd, og for Alt Udsættelsen for Skaar i sin Helbred, og end mere for et Saadant i sin Sinds Rolighed, da her just er Leiligheder nok til Udsvævelser, og falder man hen i nogen af Disse, saa veed man Følgerne deraf, da en Udsvævelse altid foruroliger Menneskets Sind og sætter ham et stort Trin tilbage.
 
Jeg har besluttet at komme blot til det sidste Bryllup, hvorhen jeg følger Jacob Klongsøren, hvem ogsaa De i Deres Brev har anført. Paa Reisen hid tilbage igjen bliver jeg vist ikke i Selskab med ham, men forbliver idetmindste til den dernæstkommende Post. Venskabeligst Hilsen.
 
Raftenes den 17de Juni 1834.
 
Iver Andreas Aasen.
 
I stor Hast.
Utanpå:  Velagtbare/Sivert R. Aarflodt./Egseth.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i «Møre» 1912, 3. febr., nr. 10, og i BV s. 1718).
 
I brev 14. juni sender S. Aa. helsing frå Steinar Pederson Velle med innbyding til I. Aa. om å koma til bryllaup på Indre-Hovde laurdag 28. juni. S. V. skal gifta seg med Olina, syster til I. Aa., og I. Aa. kan fylgja med spelemannen Jakob [Klungsøyr] som bur på ein liten plass under garden Tjørvågane i Herøy. Jakob Klungsøyr heitte eigenleg Jakob Bendik Olson Langlo (f. 1802) og var frå Stranda, gift 1830 med Pauline Pålsdtr. Raftenes (f. 1808).
 
- S. Aa. melder og at Jon Aasen skal gifta seg den 22. juni med Ingeborg [Eiriksdtr.] Ulvestad [ved denne tid 31 år gl.], men frå J. Aa. har S. Aa. inga innbyding. Frå Rasmus Fagerhol skal S. Aa. melda at «de Sange eller Digte» som I. Aa. skulle «forfatte til ham om hans Levnetsløb» vil han gjerne ha når I. Aa. no kjem. [Dette er venteleg opptaket til «En aldrende Mands Tilbageblik paa sit forsvundne Liv» (24 vers) som I. Aa. skreiv til R. F. 1838. Det er prenta i «Ugebladet» 1901, nr. 9, jfr. «Møre» 1949, 25. jan.] S. Aa. bed samstundes I. Aa ta med seg sine siste dikt.
 
I brev 17. juni fortel S. Aa. om sokneprest Andreas Boeck og prost Thoresen som har gjesta Eikset, og han gjev ein karakteristikk av dei. Når T. talar er det «som en rullende Torden strømmer ifra Munden».
 
I brev 24. juni er det meir om prestevitjinga og sumt bygdenytt.
 
 Jacob Klongsøren] spelemann, sjå ovanfor.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008