030 Arkiv for Læsning, 11.2.1837

Redaksjonen for "Arkiv for Læsning af blandet Indhold, eller Norsk  Penning-Magazin>
 
Til Redaktionen for Norsk Penning Magasin.
 
Da jeg som Subskribent paa "Arkiv for Læsning af blandet Indhold eller Norsk Penning Magasin" ei endnu har faaet mig tilsendt Heftet for Oktober forrige Aar, og da jeg to Gange har tilskrevet Postkontoiret paa Molde desangaaende, men endnu ikke har kunnet erholde samme, saa henvender jeg mig herved ærbødigst til Skriftets ærede Redaktion, med Bøn om, at bemeldte Hefte gunstigen maatte tilstilles mig, forhaabende at samme ikke vorder uopfyldt.
 
S[olnør pr.] Ørskougs Postaabnerie [11.2.1837]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. Datoen er halvert langsetter då kladden er riven etter ein brett.
 
Brevet er difor datert etter svarbrevet, 27. febr. Tidsskrifthefta er sende den 15. febr. Frå Molde postkontor er det brev ved O. Berg, 28. des. 1835 om at årg. 1835 vert send, og brev 16. febr. og 29. nov. 1836 som krev inn betalinga. Jfr. merknad til Br. nr. 23.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008