034 Jacob Neumann, 27.12.1841

Høivelbaarne og høiærværdige Hr. Biskop Neumann!
 
At Indholdet af Deres Høivelbaarenheds Skrivelse til Hr. Provst Thoresen, samt Afskriften af Rektor Bugges Brev angaaende mit Forsøg om det søndmørske Almuesprog er mig velvilligen meddeelt, skylder jeg herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, idet jeg tillige bevidner Dem min inderlige Taknemmelighed for Deres megen Godhed imod mig, samt min Glæde over den gunstige Opmærksomhed, som Deres Høivelbaarenhed har viist dette mit Arbeide. Jeg har ofte ønsket at kunne udstrække mine Undersøgelser af Almuesproget videre, især til de sydligere Dele af Bergens Stift, og at erhverve nogen grundig Kundskab om Dialekterne sammesteds for om muligt engang at bearbeide Stiftets Dialekter tilsammen; men jeg har ikke vovet at vente et saadant Ønske opfyldt, og derfor er det Forslag, som ved Deres Høivelbaarenheds formaaende Medvirkning er gjort, mig i høieste Grad kjærkomment. Dersom altsaa de foreslaaede Midler dertil kunne erholdes, er jeg naturligviis villig til at paatage mig denne Forretning. Vel føler jeg Mistillid til min egen Duelighed til at udføre et saadant Hverv saaledes som det var at ønske, og at tilveiebringe et saadant Udbytte deraf, at man derved kunde finde sig tilfredsstillet; men imidlertid skulde jeg stræbe saavidt jeg formaaede at samle de forhaanden værende Materialier, og tillige at erhverve den Kundskab, som endnu maatte være nødvendig til en rigtig Bearbeidelse af Samme.
 
Hvad bemeldte Manuskripts Befordring til Trykken angaaer, havde jeg forhen tænkt, at Skriftet, der endnu kun er at ansee som et Udkast eller Concept, skulde beholdes nogen Tid for efterhaanden at rettes og forbedres; og jeg har allerede i den Tid, som nu er forløben siden Sammes Forfattelse, fundet adskillige Forandringer deri nødvendige, idet deels Noget burde tillægges, deels Noget omarbeides eller udelades, og deels en større Afdeling indrettes efter en anden Plan. Da nu Hr. Rektor Bugge har havt den Godhed at ville antage sig dette mit Arbeide og foranstalte Samme udgivet i Trykken, vil jeg ansee mig at være ham megen Tak skyldig og  med Glæde overlade ham Manuskriptet til denne Hensigt; imidlertid ønskede jeg dog at have Skriftet endnu en Gang ihænde for at gjøre de Forandringer deri, som jeg nu anseer for tjenlige, og give det den Fuldkommenhed som for nærværende Tid er mig muligt.
 
Da Deres Høivelbaarenhed har viist mig saa saare megen Godhed, haaber jeg, at De vil undskylde min Frihed, naar jeg allerærbødigst anmoder om, at Deres Høivelbaarenhed ved forefaldende Leilighed vilde gjøre Hr. Bugge opmærksom paa dette mit Ønske. Forøvrigt anbefaler jeg tillidsfuldt min Sag i Deres Høivelbaarenheds Hænder.
 
Solnør den 27de December 1841
 
Allerærbødigst .
Iver Aasen  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. UBO brevsaml. nr. 67 (ligg ved brev frå J. Neumann til F. M. Bugge 11. jan. 1842). Brevet er innført i Ivar Aasens «Kopier og Uddrag af Breve angaaende min Undersøgelse af Modersmaalets Dialekter 18411850» [eit skrivehefte på 76 sider som seinare vert referert til som Kopibok] nr. 2.
 
- Aasens innleiing til dette brevet lyder: «No 1. Den 20de December 1841 modtog jeg en Beretning fra Hr. Provst Thoresen angaaende en Skrivelse til ham fra Hr. Biskop Neumann, hvori meldtes, at mit Forsøg til en Grammatik i det søndmørske Almuesprog var gjennemgaaet af Rektor Bugge, samt Prof. C. Holmboe og Rud. Keyser og at Bugge havde skrevet til Direktionen for det k[ongelige] norske Videnskabers Selskab i Trondhjem om dette Arbeide og foreslaaet, at Selskabet, forsaavidt Midler havdes, maatte bevilge mig en Understøttelse, for det første for et Par Aar, til Ophold i de vigtigste Distrikter i Bergens Stift for at undersøge og bearbeide Almuesproget, forsaavidt jeg dertil maatte være villig. Bugge havde derpaa skriftlig anmodet Biskop Neumann om at foranstalte, at denne Beslutning kunde komme til min Kundskab, for at jeg kunde indberette, om jeg vilde gaae ind paa dette Forslag. Neumann havde paa Grund heraf skrevet til Thoresen og gjennem ham anmodet mig om en Erklæring over det Foromtalte. Denne Skrivelse var ledsaget med en Afskrift af Bugges Skrivelse og indeholdt tillige Spørgsmaal, om jeg var fornøiet med, at Bugge vilde besørge mit førnævnte Skrift udgivet i Trykken. Af mit Svar herpaa følger her en Afskrift.» 
 
- Om det arbeid som no vart sett i gang for å hjelpa I. Aa. sjå m. a. «Minneskrift», s. 69 ff., og Asbjørn Øverås: «Ivar Aasen og Frederik Moltke Bugge Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Ei minneskrift», Oslo 1950, s. 10 ff. I FG s. XII ff. nemner I. Aa. litt om korleis arbeidet kom i gang.
 
- Hovudpunkt av brevskriftet er: 1) Bugge til Neumann 10. sept. 1841 (orig. ikkje kjend).
 
2) Neumann til Bugge 5. okt. 1841 (orig. UBO, Brevs. nr. 67, prenta i «Breve til Rector Frederik Moltke Bugge 18361844» ved Ludv. Daae i «Historiske Samlinger», II Kra. 1907 s. 21617) sendt saman med Aasens ms. til «Den søndmørske Dialekt».
 
3) Bugge til Neumann 27. okt. 1841 (orig. ikkje kjend).
 
4) Bugge til VS 25. nov. 1841 (orig. i VS ms. fol. 544, Journ. nr. 69/1841, prenta i SS 1901, s. 337341, og i Øverås s. 1214) der han sterkt tel til at I. Aa. skal få stipend av VS.
 
5) Bugge til Neumann 25. nov. 1841 (orig. i Statsarkivet i Bergen, brev og dokument 1841 p. 98, prenta i «Arbeiderbladet» 1. apr. 1930 og i T. Høverstad: «Norsk skulesoga», II, 1930, s. 447449 og Øverås s. 1415). Avskrift ved I. Aa. ligg i UBO brevs. nr. 174 under Bugge.
 
6) Neumann til H. C. Thoresen 5. des. 1841 (avskrift ved I. Aa. ligg i UBO brevs. nr. 174 under Bugge).
 
7) Thoresen til I. Aa. (orig. ikkje kjend, kan­skje munnleg bod) saman med avskrifter av nr. 5 og 6.
 
8) I. Aa. til Neumann 27. des. 1841 (= Br. nr. 34).
 
9) M. T. Holtermann (sekretær i VS) til Bugge 2. des. 1841 (orig. i VS ms. fol. 544, 1841) der han meiner å kunna lova at direksjonen vil stø Bugges framlegg.
 
10) Holtermann til Bugge 6. des. 1841 (avskrift i VS kopibok 184072, s. 22). Styret kan ikkje åleine avgjera saka, men vil leggja ho fram på fyrste kvartalsmøtet.
 
11) Neumann til Bugge 8. des. 1841 (orig. UBO brevs. nr. 67, prenta i «Historiske Samlinger» II, s. 21718).
 
12) Neumann til Bugge 11. jan. 1842 (orig. UBO brevs. nr. 67, saman med Aasens Br. nr. 34).
 
13) Styret i VS (underskrive av Fred. Storm, K. Arntzen og Th. Broch saman med sekretæren M. T. Holtermann) til I. Aa. 2. mars 1842 (orig. UBO) med melding om: «Skolelærer Iver Aasen bevilges, for det første i 2 Aar, 120 Sp. aarlig, paa Vilkaar, at Directionen forelægges en nærmere Plan for hans Sprogstudium, og gives ham derhos Tilsagn om, at Selskabet ikke vil være uvillig til at forøge sit Bidrag til 150 Sp., om saadant maatte fornødiges».
 
- I. Aa opplyser i Kopibok under nr. 3: «Dette Brev blev mig overleveret af Bugge, under mit Ophold i Trondhjem, den 21. Juli. [Jfr. Skr. II s. 118]. Under denne Sammenkomst blev det bestemt, at Trykningen af førmeldte grammatikalske Forsøg ikke skulde foranstaltes paa Grund af Forventningen om større Arbeider i dette Fag. Ogsaa bestemtes, at jeg under Opholdet der skulde forfatte en Plan efter eget Ønske angaaende den paatænkte Sprogundersøgelse. En saadan Plan udfærdigede jeg strax derefter, og overleverede samme til Rektor Bugge». Om opphaldet i Trondheim sjå Aasens «Dagbog paa en Reise til Trondhjem i Juli Maaned 1842» (prenta i Skr. II, s. 111133).
 
 Skrivelse] sjå brev nr. 6 i føregåande liste. Originalbrevet (som ikkje er kjent) har venteleg Thoresen fått tilbake.
 
 Afskriften] sjå brev nr. 5 i føregåande liste. Denne har venteleg Thoresen fått tilbake.
 
 Bugge] sjå merknad til Br. nr. 36.
 
 Ønske] sjå brev nr. 12 i føregåande liste.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008