045 Maurits R Aarflot, 16.1.1843

Kjære Ven!
 
Iforgaars modtog jeg det forventede Korrekturark samt dine Meddelelser angaaende samme. Det er virkelig smukt trykt, og Bogstavvalget er netop saaledes som jeg havde tænkt mig som det bedste; den Maade at betegne vore Mellemlyde med latinske Bogstaver bliver udentvivl den bekvemmeste som efter Omstændighederne kan gives. Viserne ere ogsaa i det Hele ganske korrekt trykte, og jeg maa bekjende, at de vigtigste af Feilene som endnu findes, ere netop min egen Skyld, da jeg ikke nøiagtig nok havde betragtet Manuskriptet. De fire sidste af Viserne ere nemlig skrevne for et Aar siden, og da brugte jeg den Maade at sætte en Spids eller Akut (´) over de Vokaler, som skulde udtales reent, uagtet de stode i en kort Stavelse: f. Ex. fékk, gjékk, vékk; men senere har jeg for Simpelhedens Skyld ladet denne Betegningsmaade fare og alene betegnet Mellemlydene med Gravis (`), hvor det troedes fornødent. Da der nu paa Forbladet er givet Regel for de latinske Vokalers Udtale i disse Viser, saa komme her Ordene fekk, gjekk og vekk urigtigviis ind under samme Regel, hvortil kommer den Inkonsekvents, at de i den første Vise staae med gothisk e, i de sidste med latinske. Denne Feil bedes rettet saaledes, at der overalt sættes gotisk eller almindelig norsk e i bemeldte Ord ligesom i første Vise.
 
De øvrige Feil ere meget ubetydelige, og maaskee ere de overalt blot Manuskriptets Skyld. Jeg har stræbt at angive Rettelserne paa Arket; men jeg maa bede om Tilgivelse for at jeg ikke ganske har kunnet følge den meddeelte Plan for Korrekturen, da den forekom mig vanskelig at næmme, og jeg derhos frygtede for at gjøre Feil som kunde blive til Vildledelse. Jeg haaber, at du vil forstaae hvad jeg har vedtegnet; jeg har sat et Streg under de Ord som jeg har ønsket rettede, og sat den Skrivemaade, som jeg ønskede antagen, ved Siden eller i Kanten; heri er især at agte hvad der er latinske eller norske Bogstaver i de ovenanførte Tilfælde. Forresten haaber jeg det ikke er saa farligt.
 
For Meddelelsen af de anførte Bemærkninger i dit Brev takker jeg meget; da en Bedømmelse fra den Kant virkelig er mig af stor Vigtighed. Dersom det nu ikke skulde være til for stor Uleilighed ved Bogstavernes Omsætning i Formen, ønskede jeg gjerne, at der maatte sættes: "det bekvemme Tidspunkt" istedetfor d. bestemte T. efter Mund, i 1ste Vises 21de Anm. og Tausakjærings-Vise til Overskrift for den sidste. Ògnelag i 4de V. 8de Anm. kunde maaskee bedst forklares "Øinenes Udseende og Karakteer". "Øinenes Træk" var vistnok godt at bruge, men det forekommer mig, at det let kan mistydes; imidlertid kan ethvert af disse Ord gaae an; og jeg anseer dem nu ialfald for mere passende end mit anførte Ord "Egenskaber".
 
Men som sagt, det vigtigste er at bortbytte det latinske e i fekk, gjekk og vekk; det øvrige er saa næsten ligegyldigt. Hvis det ikke allerede er skeet anderledes, ønskede jeg, at du vilde see til at afhænde det allerede trykte til Almuens Folk og saadanne som ikke hænge i Bogstaverne; men derimod lade det korrigerede og senere trykte gaae sin Vei uhindret, om det saa skulde komme for høilærde Herrers Øine. Og gjør saa ikke for stort Oplag; jeg er virkelig noget bange for Afsætningen.
 
Da et Brev "fra Eder til os" behøver halvtredie Uge for at vinde sig frem, saa erindres herved om, at det efter Begyndelsen af Februar ikke er raadeligt at sende mig Noget hid, da jeg er tænkt at reise herfra til Yttre Sogn omtrent som i tredie eller fjerde Uge af Februar. Fra "Sognfjøraå" (d. e. Yttre Sogn) vil et Brev maaskee kunne gaae raskere til Søndmør; idetmindste er ikke da den uendelige Sognefjord i Veien. Modtag imidlertid min hjertelige Hilsen.
 
Sogndalsfjæren den 16de Januar 1843.
Iver Aasen.
 
E. Skr. Hvis nogen af mine Rettelser synes dig uforstaaelige saa "vør" den ikke, men lad staae som staar.
 
Utanpå: S. T./Hr. Postaabner Maurits Aarflot/a/Voldens Postaabnerie/pr. Aalesund.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i BV s. 3335).
 
I brev frå M. Aa. 1. des. 1842 heiter det at korrekturen av visene enno ikkje er ferdig. Foreldra er sjuke og han sjølv har mykje å gjera. «Jeg har derfor maattet tage den Beslutning at jeg vil stræbe paa at [faa] færdigtrykt ( saa rigtig som det paa nogen Maade skee af mig ) 100 Expl. eller omtrent saa, fore Juul og heraf tilstille Dig Een til Gjennemgang og Rettelse. (Revision).» 
 
- Saman med nokre aviser sender M. Aa. ein stutt brevlapp 8. des. til «Sproggransker Aasen». Den 24. des. sender han så korrekturen til visene saman med nokre merknader om korleis dei vanlege korrekturteikna er, og nokre «Formaninger af min Fader» om ordomsetjingane: «Munde [:] det passede eller beqvemme Tidspunkt osv. Vaas aa Tvag [:] Strabadser osv. Ognelag [:] Øinenes Træk osv. Vise aat Tausakjæringaa [:] Tausakjærings-visaa for at det ei skal forestilles som nogen synger til dem, men at de selv synger den. Tausakjæring Pebermøe». Elles måtte faren «beundre hvor godt du ialt har vidst at træffe det ægte Søndmørske. Jeg har trykt 100 Stk.; næste Gang et Ord om Afsætningen». (Jfr. merknad til Br. nr. 46).
 
 Titelen på originalmanuskriptet (no på Eikset) er: «Bonde-Viser fra Søndre Søndmør». Det inneheld: 1. Grønlands-Reisa. 2. Vinskap. Mel. Jeg elsker Dig, min Pige. 3. Tenestaa i Pe-gara. 4. Giftartaanka. 5. Vise aat Tausakjæringaa. 
 
- Dette ms. må vera skrive ferdig sumaren 1841 og M. Aa. må ha fått ms. då I. Aa. var innom på Eikset før han tok ut på ferda si. Men I. Aa. har skift ut «Grønlandsreisa» med « Fiskarvise» som etter alt å døma har vore påemna ei tid før, og saman med «Slaatte-vise» [jfr. Skr. I, s. 10102].
 
Originalprentet har titelen: «Fem Viser i søndre Søndmørs Almuesprog af Iver Aasen. Priis: 6 Skilling. Egsæt 1843. Trykt og forlagt af Mauritz Aarflot» [Jfr. Egsettrykk nr. 48. Om «Grønlands-Reisa» sjå merknad til Br. nr. 49]. Seinare utgåver er: «Tvo Visor af Ivar Aasen. Tenestaa i Pe-gara. Tausakjærings-Vise. Eegsæt 1864. Trykt hos M. A. Aarflot. Paa O. J. Langvands Forlag.»
 
«Fem Viser i søndre Søndmørs Almuesprog af Ivar Aasen. 2det Oplag efter 1ste af 1843. Pris 15 Øre, Egsæt 1900. M. R. Aarflots Forlag». [16 s.]
 
 Bemærkninger] frå Rasmus Aarflot, jfr. her ovanfor.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008