105 Vitskapsselskapet, 25.4.1848

Til Det  kongelige norske Videnskabs-Selskab i Trondhjem.
 
Den ærede Directions Skrivelse af 15de Dennes er mig indløben, og de medsendte Penge til Bogtrykker Werner ere ham udbetalte, hvorfor hans Regning i qvitteret Stand herved sendes tibage, ligesom ogsaa en Qvittering for de af mig modtagne Penge vedlægges.
 
Da Grammatiken nu er færdig og kommen i Boghandelen, har jeg endelig faaet Leilighed til udelukkende at arbeide paa Ordbogen. Uagtet mange Forarbeider allerede ere gjorte, vil der dog endnu hengaae nogen Tid, førend dette Værk bliver færdigt til Trykning, da et saadant Arbeide kræver mere Tid, end man skulde formode. Jeg har saavidt som muligt søgt at benytte den Leilighed, som man her paa Stedet kan have til at blive bekjendt med de forskjellige beslægtede Sprog, da en saadan Kundskab forekom mig at være nødvendig ved Behandlingen af et Dialektsprog, hvori man deels finder samme Ord i forskjellige Former, og deels finder samme Form ved forskjellige Ord. I denne Henseende har især Hr. Candidat Unger ydet mig megen Hjælp saavel ved at lade mig benytte hans betydelige Samling af Sprogværker rom ved at underrette mig om de Iagttagelser, som han selv har anstillet. Disse Forberedelser til den endelige Bearbeidelse have saaledes hidtil optaget Tiden, saa at endnu ikke noget af Ordbogen er færdigt til Trykning; og det ansees heller ikke raadeligt at lade Trykningen begynde, førend ialfald den største Deel af Manuskriptet er færdig. Jeg antager saaledes, at der først henimod Høsten kan gjøres nogen Foranstaltning til Ordbogens Trykning, og jeg vil altsaa senere have Leilighed til at underrette den ærede Direction om denne Sag.
 
Christiania den 25de April 1848.
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 36/1848, omframt avskrift i Kopibok nr. 44. 
 
- Den 30. mars hadde I. Aa. sendt 20 ekspl. av FG til Trh. (FG ferdig frå prente­verket 27. mars). 
 
- I eit brev frå Schwach til direksjonen for VS 7. april s. å. fortel han at han har teke mot 20 ekspl. av FG og rekning frå bokprentar Werner. Då I. Aa. no må ha brukt opp dei 100 spd. han fekk 8. nov. f. å. [stip. for tida 1. okt.31. mars] bør han no få nytt stip. tilsendt saman med betalinga til bokprentar Werner, til saman 231 spd. og 50 sk.
 
Schwach sender 5 ekspl. av FG til direksjonsmedlemene, og Arendals Museum, Bergens Museum og Biblioteket åt VS får eitt ekspl. kvar, eitt har han sjølv teke, og resten går i arkivet «til Directionens nærmere Disposition». S. seier vidare at Aa. har etter oppmoding frå M. N. Blytt, bede om å få tilsendt herbariet sitt. [S. sender herbariet med byfut Lysholm.]
 
- På brevet har preses, F. M. Bugge, skrive 8. april: «Jeg har Intet mod det af Secr. foreslaaede: Skulde ikke et Pragtexemplar af I. A.'s Grammatik sendes med Beretningen for f. A., mig synes, den danner et Slags Bilag dertil. Dersom Indholdet af Beretningen, som jeg næsten befrygter forhindrer Medsendelsen, og Reenskriften allerede er saa vidt avanceret, at ingen Forandring kan skee, saa faar det være.» Medlemene i dir. er alle samde med preses.
 
Bugge skriv vidare: «Jeg foreslaaer at Secr. i et P. Scr. [dvs. etterord] paa Brevet til I. Aasen i Dir.s Navn udtaler dennes Tilfredshed med Fuldendelsen af hans Hvervs ene Deel, samt ytrer, at Dir. fremdeles, som hidtil venter halvaarlige Indberetninger fra ham om hans Arbeiders Fremgang samt tilbyder sin Tjeneste i Alt, hvad der fornødiges til disses Fremme.»
 
- I eit brev frå I. Aa. til Schwach 21. mars 1848 [brevet er kome bort, og kladden kjenner eg heller ikkje] hadde Aa. bede om å få tilsendt herbariet sitt som låg i forvaring i VS. Prof. M. N. Blytt vil sjå det.
 
I svarbrev frå S. 6. april 1848, klagar han over kor seint det går med Blytts Flora. Det er no meir enn 10 år sidan B. tok på seg arbeidet, og etter at eitt hefte kom ut [«Norsk Flora», 1ste Hefte, Chra. 1847, kosta av VS] har ikkje meir kome på prent. Botanikken og naturvitskapane vil alltid gjera framsteg, men i fall ein ikkje går ut frå «det Standpunkt, den til en given Tid har, vil man aldrig komme til at udgive en Flora, man bliver i samme Stilling som Bonden, der istedenfor at vade over Floden satte sig til at vente til Vandet løb bort. Han sidder der endnu».
 
«Ganske anderledes har det gaaet med Udarbeidelsen og Udgivelsen af Deres Grammatik». Det har vore direksjonens meining at utsalsprisen ikkje skulle vera over 5 sk. pr. ark på trykkpapir. Han rår Aa. til å «sætte Prisen noget lavt, neml. som De selv antyder til 60 s. pr. Trykp. (:under 4 s. Arket:) og til 80 paa Skrivp. (:netop 5 s. pr. Ark:)». Treng Aa. pengar må han skriva etter stip. for apr. til sept. «Cassen har Penge».
 
I brev frå VS 15. april (underskrive av Bugge, Storm, Petersen og sekr. Schwach) kvitterer VS for 20 ekspl. av FG og sender tilvising på 231 spd., 50 sk. Av desse er 100 spd. Aasens stipend (frå 1. april til 30. sept.), resten er betalinga til bokprentaren Werner.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008