197 Fråsegn om Johan Herman Wessel: "Kierlighed uden Strømper"

Angaaende det sted i Wessels "Kjærlighed uden Strømper", 5te Akt, lste Scene:
 
"Men naar jeg ikke meer seer denne Verdens Dag, skal Skjæbnen med sit Had vel gjøre mig en Sag" (Smag?); veed jeg ingen bedre Oplysning at give, end at "Sag" forekommer mig at passe langt bedre end "Smag". Ordet Smag (Smak) bruges her i Landet, saavidt jeg veed, aldrig i nogen saadan Mening, at det kunde passe til Sammenhængen paa dette Sted. Hvis det endelig skulde hedde "Smag", da vilde jeg snarest tænke paa det tydske "Schmach", skjønt ogsaa dette har noget imod sig. Derimod synes det mig rimeligt", at "Smag" er en Feil istedetfor "Sag". Den Talemaade "det gjør ingen Sag", eller "det gjør mig ingen Sag" (dvs. det gjør intet, hindrer mig ikke) forekommer mig som bekjendt fra Dagligtalen. Rigtignok veed jeg ikke bestemt at sige, hvorhelst eller paa hvor mange Steder den bruges; men som sagt, den forekommer mig bekjendt, og den synes da heller ikke at passe saa ilde til de gamle Betydninger af Ordet Sag eller Sak. Og saa have vi i vore Fjeldbygder et tilsvarende Verbum "saka", f. Ex. "De' sakar inkje" (dvs. det hindrer ikke), eller ved et Slags Ironie: "De' skal vel saka" (dvs. det skal vel skade; det skulde være farligt). Jeg troer derfor, at Meningen her er simpelt hen: "Naar jeg er død, saa skal dette (el. Skjæbnen &c.) ikke gjøre mig noget", eller i et Slags spørgende Form: "saa skal det vel gjøre mig noget!"
 
I Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kopi i NFS Aasen, pk. 7,27.
 
- Stykket er udatert men må etter skrifta vera frå midten av 1850-åra. På Chra. Teater vart K. u. S. ikkje synt fram i tida 184865, på Chra. norske Teater gjekk det 11. april 1856 (der I. Aa. var til stades), 13. og 23. april, 10. og 17. des., vidare vart det synt fram 4 gonger i 1857, to gonger i 1858, 4 gonger i 1860 (I. Aa. såg det 16. nov.) Siste framsyning var 23. jan. 1861.
 
Fråsegna er truleg skriven etter oppmoding frå styret i Chra. norske Teater, og kan vera frå mars eller april 1856.
 
Johan Herman Wessel (1742 85) skreiv «Kierlighed uden Strømper», Kbh. 1772, som kom ut (anonymt) 2. sept. (jfr. elles W. P. Sommerfeldt (red.): «Johan Herman Wessel og Norge», Oslo 1942 [= Boken om bøker, V].
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008