215 Videnskabs-Selskabet i Christiania ved Christian Boeck, 3.12.1857

Til Prof. Boeck.
 
I det jeg erkjender, at det vilde være en stor Ære for mig at være Medlem af det nylig stiftede Videnskabs Selskab i Christiania, maa jeg dog tilstaae, at min Adkomst til denne Ære forekommer mig mere end tvivlsom, da jeg ikke troer at kunne udrette noget, som kunde være dette Selskab til nogen Tjeneste, ligesom ogsaa mine foregaaende Arbeider saa vidt jeg selv har kunnet skjønne, ikke have givet noget Udbytte for Videnskaben. Det forekommer mig derfor, at det vilde være kun Forfængelighed, om jeg vilde indtræde i et reent videnskabeligt Selskab, som rimeligviis behøver ganske andre Kræfter og Evner til sit Øiemed. Paa Grund heraf maa jeg ærbødigst bede mig undskyldt, idet jeg maa erklære, at jeg ikke tør modtage et saa smigrende Tilbud.
 
Christiania den 3die December 1857.
 
Ærbødigst
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Kladd.
 
- I brev (underskrive av Christian Boeck, C. A. Holmboe og M. Sars) 27. nov. 1857 heiter det at eit vitskapsselskap vil koma i gang i Oslo. «De nuværende Medlemmer ønskede dog forinden at sikkre sig Medvirken af nogle flere Mænd, der have lagt for Dagen Villie og Evner til at fremme Videnskab». Dei bed I. Aa. bli medlem, for han vil «bidrage til Opnaaelsen af Selskabets Formaal». Brevet frå Chr. Boeck og fl. er seinare prenta i Leiv Amundsen: «Det norske Videnskapsakademi i Oslo 18571957», bd. 1, 1957, s. 60. 
 
- Det akad. kollegium sette i 1856 ned i nemnd til å greia ut spørsmålet, kom med fråsegn 12. sept. s.å., og etter nye tingingar, m.a. med KD, tok Videnskabs-Selskabet i Christiania til i jan. 1858.
 
I møte 6. nov. vart det vedteke at selskapet «skulde søges forstærket ved at indbyde Videnskabsmænd i andre Livsstillinger end Universitetslærernes til Deeltagelse». På to nær [Keyser og Schweigaard sa òg nei] sa alle seg viljuge. Selskapet byrja med i alt 41 medlemer (jfr. «Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar 1858», Chra. 1859, føreordet s. X f.). Christian Peter Bianco Boeck (17981877) prof. i medisin 1840, aktiv i mange nemnder m.m., den fyrste preses i VS i Oslo (jfr. Nord. medisin, bd. 12, 1941, s. 2858 f.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008