290 Werner Hosewinckel Christie, 31.3.1869

Til Christie.
 
Idet jeg takker meget for den tilsendte Gaadesamling, maa jeg med det samme bede om en Undskyldning, for at jeg selv ikke havde gjort nogen Anstalt til at gjøre denne Samling tidligere bekjendt. Der er allerede flere Aar forløbne, siden jeg fik tilsendt fra Dem et Udvalg af Christie's Samling i den Hensigt at jeg skulde benytte dette i en Samling som jeg selv havde tænkt at udgive. Jeg havde nemlig tænkt at benytte alle de Samlinger, som vare komne mig for Øie, og just saaledes, at jeg altid vilde anføre Kilden, hvorfra de skriftlig meddeelte Gaader vare komne. Imidlertid syntes jeg, at det endnu var for tidligt at udgive min Samling, da den syntes mig at være altfor liden i Sammenligning med Samlinger fra andre Lande. Jeg tænkte nemlig, at jeg ved Hjælp af mine mange Bekjendtskaber snart kunde samle en god Deel mere end jeg havde. Men alligevel har det hidtil ikke villet lykkes at faae nogen betydelig Forøgelse deri. Og desuden har jeg i mange Aar været saa optaget med et Par meget langvarige Arbeider, at jeg knapt har faaet Tid til at tænke noget paa andre Ting. Jeg blev saaledes meget skamfuld over mig selv, da jeg i forrige Aar fik høre, at Christie's Samling allerede var udkommen, men da jeg siden fik see Bogen, syntes jeg ellers at det netop var godt, at den saaledes var udkommen for sig selv alene. Jeg seer at Janson har overført Gaaderne i en Almeendialekt, el. Normalsprog og dette syntes mig netop ved en slig Samling at være det retteste. Vistnok kunde det være godt at have Gaaderne i de Dialekter hvori de først vare meddeelte, men da slige Optegnelser fra forskjellige Hænder altid pleie at være meget feilfulde, vilde der blive en stor Møie med at faae rette dem heelt igjennem efter den angivne Dialekt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Udatert utkast (saman med utkast til Br. nr. 291).
 
- I dagboka 31. mars 1869 står: «Udkast til et Par Breve».
 
- Det er uvisst om brevet til W. H. C. vart sendt.
 
- Den 15. jan. 1869 sender W. H. C. «Norska Gaator». Tanken var å få utgjeve ein «Nekrolog» over W. F. K. Christie til den 17. mai 1868, då minnesmerket hans på Torget i Bergen vart avduka, men det stranda på ein av sønene. I staden treiv han til gåtene, så i det minste noko av han kunne «komme for Lyset». «Som De vil see har Pyntemesteren Janson benyttet Deres Vink om hvilke blandt Gaaderne, der burde drages frem for Lyset, ved Udgivelsen af dem. Det kommer nu an paa hvad De synes om den Iklædning de have faaet, og hvorvidt at man har været berettiget til at forandre den dem af Samleren givne Dragt».
 
- Sjå elles Br. nr. 237 med merknader.
 
- Gaadesamling] «Norska Gaator samlade av Stiftamtmann W. F. K. Christie, utgjevne ved Kristofer Janson», 1868.
 
- min Samling] sjå NM s. 148-63, 197-203.
 
- Janson] sjå merknad til Br. nr. 291.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009