422 Stortinget, 26.2.1885

Stipendtilråding for Chr. B. Vidsteen, 26.2.1885
 
Efter et Gjennemsyn af Hr. Vidsteen's "Oplysninger om Bygdemaalene i Søndhordland", og af hans senere tilkomne "Oplysninger om Vossemaalet", finder jeg at disse Skrifter vidne om en alvorlig Interesse for Sagen og om et fortroligt Kjendskab til Folkesprogets Regler og indre Sammenhæng. Rigtignok kunde jeg synes, at der tildeels er lagt vel megen Vægt paa enkelte Smaating, saasom paa visse ubetydelige Egenheder i Udtalen, som kunne opfattes paa noget forskjellig Maade; men i det hele maa dog disse Skrifter ansees som et meget nyttigt Arbeide, især ved den deri meddeelte udførlige Fremstilling af disse Dialekters Ordformer og Bøiningsformer; desuden viser det sig ogsaa, at Forfatteren er meget villig til at rette og forbedre sit Arbeide, saa snart nye Oplysninger tilbyde sig. Da jeg nu hører, at Forfatteren, hvis han havde Leilighed dertil, ogsaa gjerne vilde foretage en lignende Undersøgelse af Folkesproget i Hardanger, saa tror jeg, at det vilde være godt, om han kunde faae nogen Understøttelse dertil, da det vilde være særdeles ønskeligt, om disse fortrinlige Dialekter kunde engang faae en ret grundig Undersøgelse.
 
Kristiania den 26de Februar 1885.
 
Ivar Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på UBO, ms. samling nr. 1563,4to (på konvolutten: «En uttalelse om Chr. B. Vidsteens sproglige undersøgelser», ikkje I. Aa.s handskrift), omframt eit utkast (med overskrift: «Om Vidsteens Arbeider») og ein kladd (med overskrift: «Til Storthinget (efter Begjæring)»). - [Sammenhæng<] ~ Samenhæng
 
- Christian Bang Vidsteen (1832-1915), frå Ølve, cand. med. 1856, distriktslækjar i Indre Sunnfjord 1858-63, i Ytre Sunnhordland 1863-82 då han søkte avskil, dreiv seinare med dialekt- og målgransking, gav m. a. ut skrifter om målføra i Sunn­hordland, 1882, Voss, 1884, og Hardanger, 1885, «Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland», 1901 og «Dansk-norsk Ordbog», 1907 (jfr. SS 1915, s. 385 ff. og «Sunn­hordland», bd. XXIX, 1948, s. 63 ff.).
 
- C. B. V. søkte 6. febr. 1885 Stortinget om 400 kr. til «Fortsættelse af mine Undersøgelser af de bergenhusiske Folkemaal» (sjå Stort. Forh. 1885, bd. V, dok. 63, s. 2-3) som han fekk. «Andragendet er bilagt med særdeles anbefalende Erklæringer fra Ivar Aasen og H. Ross», sameleis har «andre kompetente Autoriteter» talt til denne løyvinga (sjå Stort. Forh. 1885, bd. VI, Innst. nr. 159, s. 486-87, jfr. bd. VI, s. 12 og 62).
 
- Sjå vidare Br. nr. 426 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009