426 Fråsegn om Christian Bang Vidsteen: "Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland", 2.11.1885

For Hr. Vidsteen.
 
Da Hr. Vidsteen har givet mig Leilighed til at gjennemsee den færdige Deel af hans Ordbog over Bygdemaalene i Søndhordland, og han derhos har yttret Ønske om, at jeg skulde skrive nogle Ord, om hvad jeg syntes om dette Skrift, saa kan jeg i den Anledning sige, at jeg anseer det som et fortræffeligt Arbeide, som overalt bærer Præg af Paalidelighed og en klar Opfatning. For dem, som ere Velyndere af Folkesproget og ønske at studere det nogenledes grundigt, vilde det derfor være ønskeligt, om Bogen kunde komme paa Prent; derimod kan det være tvivlsomt, om den ellers kunde faae nogen synderlig Afsætning, da de mange Henviisninger til en anden Ordbog ville synes noget besværlige, og de mange Dobbeltformer (eller Opstillinger af Ordene i to Former) ogsaa ville gjøre Bogen noget stor og maaskee medføre nogen Vanskelighed ved Trykningen paa Grund af den Mængde Typer, som dertil vil behøves. Imidlertid kunde der maaskee blive Leilighed til at undgaae en Deel af disse Dobbeltformer, saa at Bogen derved kunde blive noget mindre og bekvemmere til almindelig Benyttelse.
 
Kristiania den 2den November 1885.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- C. B. V. søkte i 1885 Stortinget om ei årleg løyving på 600 kr. til framhald av bygdemålsgranskingane sine, 400 kr. til reiser så han kunne få supplera ordboka si, og at ordboka hans måtte bli prenta på offentleg kostnad. Han var elles viljug til å gjera det arbeid som vart pålagt han, t. d. undervisa lærarar i «Folkesproget» no då dette har vorte undervisningsfag (sjå Stort. Forh. 1886, bd. 1 A, hovudpost IV, s. 22-27, jfr. bd. VI A, Innst. nr. 77, s. 223-24). C. B. V. fekk 400 kr. til «fortsatte Undersøgelser i Søndhordland».
 
- Sjå elles Br. nr. 422 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009