445 Styret i Volda og Ørsta Sparebank, 12.8.1895

Til min Broder John Aasens Dattersøn John Karlsen Fagerhol udtages af mit Indskud i Voldens og Ørstens Sparebank 2000 Kroner fra mig.
 
Dette Beløb indsættes i Banken på Kontrabog for nævnte John Karlsen.
 
Bogen sendes mig sammen med min egen, hvortil samtidig Porto udtages.
 
Kristiania den 12 August l895.
Ivar Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i Statsarkivet i Oslo (i skiftet etter Ivar Aasen, vedlegg til Skifteregister 156/1896, kasse 50). Ei avskrift av same brevet (ved M. R. Aarflot) ligg ved.
 
- Pengane til Jon Fagerhol var ei gåve.
 
- Aasens død vart meld til Oslo (Kristi­ania) Skifterett 24. 9. 1896 av «Kone Anna Marie Andersen» som ikkje kunne gje opplysningar om Aasen «men bebuder at Pastor Belsheim giver nærmere Oplysninger derom snarest» (Dødsmeldingsbok for Oslo Skifterett, 1896, nr. 2781, s. 226 b).
 
- Aasens ervingar ynskte Johannes Belsheim som deira talsmann i skiftetingingane, og han vart oppnemnd 19. okt. 1896. Skiftet etter Aasen tok til 26. nov. 1896 og vart gjort opp 13. sept. 1898 (sjå «Skifteregister» 156/1896). I vedlegga til skiftet ligg lister over ervingane, og elles ymse andre papir, m. a. to dokument som ved­kjem Aasens bøker og manuskript.
 
- «Underskrivne ervingar etter Ivar Aasen er samde um at bøkerne og anna «bohave» etter han ikkje skal seljast eller bytast; men verta flutt heim paa føde­staden hans Aasen og der verta gjøymt til minne um fagnamannen som der var fødd.
   Solenge som Aase-mannen tek vare paa desse eignalutarne paa forsvarleg maate, skal denne raadgjerdi standa ved lag.
 
Aasen i oktober 1896.
 
Rasmus Jonsen Aasen
Peder Stenersen Nupen
Jon O. Egsæth
Karl D. Fagerhol
Gurina S. Velle m.p.p. ved Johs. Velle
Johan Sivertsen Grøthol
Ivar I. Melsæt, m.p.p. I. Søvig
Rasmus Sivertsen Hovden
Andreas Kvammen.»
 
[I brev frå John B. Iversen 26. nov. 1897 (sjå merknad til Br. nr. 317) seier dei fem ervingane etter Aasen i USA seg samde i at bøker og andre eigneluter skal skiljast ut frå buet og førast til heimstaden.]
 
- Om Aasens handskrifter gjev J. Belsheim denne meldinga: «Til Kristiania Skifteret! Det meddeles herved, at jeg efter Over-læg med nogle af Ivar Aasens Arvinger og efter Overlæg med Skifteforvalter Graf og med hans mundtlige Samtykke overlod til Universitetsbibliotheket at hente til sig alle Ivar Aasens efterladte Papirer og skrevne Optegnelser, som fordetmeste var alene smaa Lapper. Dette var i Høsten 1896, da Huset efter ham skulde ryddiggjøres. Kristiania 8. Marts 1898. /Ærbødigst/ J. Belsheim.» [Lagt fram i skifteretten 14. mars 1898].
 
- I brev frå Johannes Belsheim (originalane i Aasenmuseet i Ørsta) til Maurits R. Aarflot, 4. des. 1896, 13. mai 1897 og 1. juli 1897, og til Jon R. Aasen 16. mars 1898 og 12. mai 1898, vert det gjeve nærare opplysningar om dei ting Aasen let etter seg, om katalogiseringa og verdsetjinga av boksamlinga (verd 1000 kr.), sendinga til Ørsta (25 kasser), forlagsrett m. m., og elles ymist om skiftet. 
 
- I ein notis i «Den 17de Mai» 1896, nr. 113, 29. sept. er det opplyst kva Aasen let etter seg, og at han hadde tenkt å testamentera bøkene sine til ein norsk skule, men at han ikkje hadde skrive testament.
 
- Om I. Aasens gravferd er det fortalt m. a. i «Den 17de Mai» 1896, nr. 114-115.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009