Laurits M. Foss, 6.7.1886

Smedsvig i Skjold den 6te juli 1886.
 
Herr Ivar Aasen. Da jeg (som adj. Lensmand) netop har modtaget det trykte rimeligvis foreløbige Expl. af Matrikulen med Dep.s Skrivelse, og erfarer deraf, at Gaardsnavnene ikke ere rettede, men at dette dog vil ske, saavidt jeg dog kan skjønne, - saa finder jeg, at ville tilskrive Dem nogle Ord i Sagens Anledning, endskjønt jeg jo er Dem personlig ubekjendt.
 
Uagtet jeg jo maa tro, at ved en saa kyndig Kommissjon vil alle Hensyn og Overveielser ved Stedsnavnenes Skrivemaade, blive tilbørlig tagne, saa gjør Sagens store nasjonale Betydning, at jeg alligevel ikke vil undlade - til mulig Oplysning - at meddele, hvordan Gaardsnavnene her i Herredet udtales i Bygdedialekten og, efter min Mening bør skrives paa norsk. Det sidste har jeg blot tilladt mig at tilføie, skjønt dette jo kunde været det samme for den kyndige Kommission. Fornemmelig var det "Udtalen" jeg troede kunde have adskillig Vægt og Veiledning, da jo ikke den allerkyndigste Kommissjon - efter min Formening - kan efter den danske Udtale, gjætte sig - i alle Tilfælde da - til den norske. Sluttelig tillader jeg mig at lægge det paa Dem, at virke kraftig til, at vi faa norske Navn istedetfor de Navne, som danske Embedsmænd døbte om Gaarde og Steder med, og saaledes udslette en saa sort Plet, som denne, hvoraf vort frie Fædreland hidtil har baaret saa slemme og for en ærekjær Nordmand i Sandhed krænkende Mærker. Med megen Agtelse
 
Laur. M. Foss.  
 
-
Brev nr. 27, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009