1846 juli-september

Juli
1.-3. Udarbeidet en Plan for Grammatiken.
4. til 15. Skrevet: Forarbeider (No 4) til den anden Halvdeel af Ordbogen, indeholdende Ord som have forskjellige Betydninger.
16.-18. Ordsamling for Ørkedalen. Siden adskillige Optegnelser til Grammatiken m.m.
27. og følg. En fuldkomnere Ordsamling for Ørkedalen. Opholdet paa Bergheim meget roligt og behageligt.
 
August
1846 juli-september
Orkdalsøyra, teikna av Ivar Aasen
3. Bestemt at reise til Ørlandet, men opsat Reisen. Siden fortsat Reisebemærkningerne for Tellemarken, Ringerige, Hallingdal, Valders og Guldbrandsdalen. Forberedelse til Reisen.
Den 7. var jeg færdig at reise, men maatte opsætte samme, da en Skydshest slog sig gal, og vedblev at være gal.
8. Reist til Ørkedalsøren i Selskab med Ivar Bergem (2). Paa Øren tog jeg ind hos Haftor Jonsen.
Den 9. (en Søndag) kom et Dampskib fra Trondhjem til Øren, og der var da megen Stads, Dans og Musik paa Skibet m.m.
10. Bestemt at reise med Leilighed om Aftenen, men blev denne og den følgende Dag hindret derfra ved Storm.
12. Afreist tidlig fra Øren, men standset paa Veien ved Storm. Overnattet ved Dybvigen for Agdenæs.
1846 juli-september
Ørlandet, teikna av Ivar Aasen
13. Ankom jeg omsider meget tidlig til Beian (5 M.), hvor jeg kom til at logere hos Andreas [retta i ms. fra Anders./>] Bakken.
14. Skrevet Brev til Rektor Bugge.
15.-17. Reenskrevet den ørkedalske Ordsamling.
19. Modtaget Brev fra Bugge og Storm med Anmodning om at foretage en Reise til Helgeland for at efterspørge Oldtidsminder og Oldsagn. Dermed en Beretning fra Sexe til Selskabet, samt 6. Bind af Saml. til det norske Folks Historie, det nye Hefte af Selskabets Skrifter.
21. Begyndt: Forarbeide til Grammatiken.
23. I Ørlandets Kirke, hvor Kapellan Gaarder prækede.
29.Færdig med Forarbeide til Grammatiken(No 1), indehold. Ordenes Inddeling og Orddannelseslæren. 
 
September
2.Forberedelse til Reisen til Helgeland.
3. Afreist med Dampbaaden fra Beian og ankommen til Bjørøe. Regn, Storm og stærk Søgang paa Folden. Ved Stoksund var det interessant at see de mange Fjeldbække og Fosse, som af Vinden bleve drevne lige op ad Fjeldet, saa at de saae ud ganske som Røghvirvler.
4. Overliggende i Bjørøe for Storm.
5. Udreist tidlig fra Bjørøe og ankommen om Aftenen til Alstahaug (el. Hellesvigen) (40 Sømile fra Beian). Paa Nordre Folden var stærk Søgang, der dog ikke var saa følelig efter at Vinden havde vendt sig. Siden blev ogsaa Veiret bedre. Hullet paa Torghatten kunde vi tydelig see; Søstrene paa Alsten vare derimod lidt tilhyllede med Taage. I Hellesvigen kunde jeg ikke faae Herberge, derimod kom jeg efter meget Omstreifen til at logere i Søvigen hos Landhandler Blix.
6. I Alstahaug Kirke, hvor Kapellan Dietrichson prædikede og Præsten Gaarder overhørte Ungdommen.
7. Foretaget Reisen til Vefsen; først tilfods til Hamnæs (1 M.), siden med Skyds til Kulstadsøen (3), hvor jeg tog ind hos Lensmand Nils Kulstad. Godt Veir. Bredderne af Vefsenfjorden ere hæslige og for en stor Deel ubestigelige. Fjeldrækken De syv Søstre er skrækkelig.
1846 juli-september
Vefsnfjorden, teikna av Ivar Aasen
8. En Udflugt til Dolstad og Mo, i Selskab med Lensm. Kulstad. Beseet Kirken paa Dolstad og Jordvoldene paa Mo. Om Aftenen hos Præsten Berner.
13. I Vefsens Kirke, hvor Berner prædikede. Min paatænkte Reise til Røsvandet blev opsat formedelst et langvarigt Uveir med Snee og Storm.
17. Studeret paa et Par gamle Breve fra Gaarden Grøve, begge fra 1544, dog med gammelt Sprog.
19. Foretaget en Reise til Ranen. Tilfods fra Kulstad til Ømmervatn og derfra til Luktvaslid (2). Meget bløde og slemme Veie.
20. Tilfods til Auren eller Elsfjorden; derfra tilvands til Brennesvigen ved Hemnæs (tils. 2). Bedre Vei; nogen Vind paa Søen. Lensmand Udnæs, som jeg havde henvendt mig til, havde det meget travlt, i Anledning af et Bryllup paa Nabogaarden. De to følg. Dage forblev jeg i Brennesvigen.
23. Reist tilbage til Luktvaslid (2), og den 24. derfra til Kulstad (2). Den største Deel af Vefsen og Ranen har et uhyggeligt Udseende. Landet er meget bjergfuldt, og de smaa sumpige Dale omgives af høie, tildeels nøgne Klipper. Jorden er overmaade fuld af Leer, hvorfor Veiene eller Gangstierne ere meget slemme. Granskov findes af og til, Birken er derimod sjeldnere. Der sees adskillige interessante Naturspil, saasom runde Huller i Bjergene og Bække som springe ud af disse, samt Bække som gaae under Jordfladen. Paa Kulstad havde jeg det meget behageligt, og fandt god Anledning til at samle Kundskab om Sproget.
30. Om Aftenen til Mosøen, hvor jeg forblev til om Morgenen hos Seminarist Jon Jensen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Ivar Bergheim (f. 1783), ei tid lærar, frå 1810 bonde på farsgarden.
- Havtor Jonson, høyrde truleg til ei innflytta haugianarætt på Orkdalsøyra. Somme i ætta dreiv fargaryrket.
- Reise til Helgeland] sjå merknader til Br. nr. 94.
- Rasmus B. P. Gaarder (1812-73), pers. kap. i Ørlandet, seinare spr. i Bjugn.
- Emanuel Dietrichson (1809-69), pers. kap. i Brønnøy.
- Nicolai C. Berner (1812-87), pers. kap. i Vefsn.
- Breve fra Gaarden Grøve] frå 1544, prenta i DN bd. XIII, nr. 676 og 677.
- Ole J. Udnes (1786-1862), lensmann i Sør-Rana, stm.
-  Jon Jenssen (1819-1901), eks. Troms seminar, lærar i Vefsn, klokkar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009