1843 juli-september

Juli
1. foretaget en ny Reise til Bergen. Alstrup var allerede afreist fra Byen. Denne Dag foretog jeg en Vandring til Fløifjeldet hvor jeg forblev henimod to Timer. Siden paa Postcontoiret, hvor der imidlertid ikke var det mindste til mig, ikke engang en Landboavis.
2. Kl. 9. tilbage til Lillebergen. Læst endel af Rottecks Verdenshistorie m. M.
12. skrevet til Alstrup (m. Leilighet).
13. færdig med Gjennemgaaelsen af Molbechs Ordbog.
Til 21. skrevet en Samling af eenstydige Ord. m. M.
22. En Reise til Bergen og tilbage igjen. Faaet Landboavisen No 22-27, Brev fra Alstrup, den søndmørske Gram. tilbagesendt fra Voss i Evindvig; men Intet fra Trondhjem. Kjøbt Gubitz's Volks-Kalender for 1843.
31. færdig med Udarbeidelsen af "Oplysninger om Almuesproget i de nordligste Dele af Bergens Stift, nemlig Søndm., Nordfj., Søndfj. og en Deel af Yttresogn".
 
August
4. Talt med Nils Klausen fra Evindvig.
5. færdig med en forøget "Fortegnelse over vigtigere Ord, hvis Almindelighed bør undersøges".
8. Udlæst Bastholms Undersøgelse af de gamle Religioner.
13. Læst sidste Deel af Rottecks Verdenshistorie.
19. Atter en Reise til Bergen og tilbage igjen. Modtaget Landboaviser No 28-31. Faaet Underretning om en mig tilsendt Pakke fra Trondhjem, men kunde ikke faae fat paa samme. To Breve fra Maurits Aarflot.
21. og følgende. Arbeidet paa en nøiere Udvikling af nogle Ord, som have flere Betydninger.
25. om Aftenen, en ny Reise til Bergen.
26. modtaget hos Dampskibsexpeditør Henrichsen to for længere Tid siden fra Trondhjem ankomne Pakker, hvori Haldorsons Ordbog, Molbechs danske Dialektordbog, samt tre af Adjunkt Rietz i Lund udgivne Skrifter i det gammelsvenske Sprog, neml. 1 ) Bonaventuras Meditationer. 2) En Wadstena-Nunnas bönbok, og 3) En syndares omvändelse. Dermed fulgte et Brev fra Schwach af 26. Juni, hvori jeg anmodedes om en Beretning for Maanederne April, Mai og Juni, samt at opgive Schwach en Addresse for Stipendiet. Samme Dag skrev jeg bemeldte Fjerdingaarsberetning til Direktionen f. Vid. S. samt et Brev til Schwach, færdiggjorde desuden et Brev til Maurits Aarflot, og bragte Altsammen paa Posthuset. Faaet Landbo-Av. No 32. Talt med Sagen.
27. var jeg i Hospitalskirken hvor Præsten Grønvold blev indsat af Flottmann, og siden holdt sin Indtrædelsestale. Efter Middag hos Nils Barstad.
28. ventet forgjæves paa Leilighed til Tilbagereise. Læst endeel Anekdoter.
29. reiste jeg endelig tilbage til Lillebergen. 
 
September
5. Læst Welhavens "Norges Dæmring".
8. Færdig med et Gjennemsyn af Haldorsons Ordbog.
15. Færdig med "Oplysninger om det nordhordlehnske Almuesprog".
17. Læst endeel af Hufelands "Kunsten at forlænge det menneskelige Liv".
22. og 23. Læst af den Constitutionelle Nummerne fra 1. til 24. August. Disse vare nu det eneste af de større Aviser, som jeg havde læst siden Begyndelsen af Juni.
28. Færdig med Tillæggene til den søndmørske Ordbog (indehold. nøiere Udvikling af nogle Ord). I disse Dage ogsaa arbeidet paa en Samling af Ord hvis Oprindelse er vanskelig at kjende.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Carl v. Rotteck: «Almindelig Verdenshistorie», 1-4, Kbh. 1835-38 (2. utg. 1841-42).
- «Deutscher Volks-Kalender», utg. F. W. Gubitz (sjå 2007-11).
- Christian Bastholm: «Historisk-philosophiske Undersøgelser over de ældste Folkeslægters religiøse og philosophiske Meninger», Kbh. 1802.
- Christian A. Grønvold (1810-89), prest ved St. Jørgens Hospital.
- J. S. Welhaven: «Norges Dæmring», Chra. 1834.
- Chr. W. Hufeland: «Konst at forlænge det menneskelige Liv», Kbh. 1797.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009