1842 oktober-desember

Oktober
1. til 3.Oktoberblev jeg formedelst Uveir over i Nøstdal, hvor jeg fordetmeste tilbragte Tiden med at læse og skrive.
4. Reist fra Nøstdal over Sandene og Vasenden til Førde i Breum (6 Mile). Veiret taaget og regnfuldt.
5. Frå Førde (i Breum) over Skeid og Vasenden til Havstad i Førde. (4 1/2 M.). Veiret godt men noget koldt. Min Skydskarl fra Vasenden til Havstad gav mig adskillige Underretninger om Almuesproget og fortalte mig blandt Andet et gammelt Sagn fra Jølster.
6. Reist fra Havstad over Sande til Vadem (3 1/2 M.).
Den 7. blev jeg over paa Vadem formedelst Uveir.
8. Reist fra Vadem til Frøningen (omtr. 9. M.) under en meget stærk Vestenvind.
9. Ankommen til Leirdalsøren omtr. Kl. 11 Fm. (Veien fra Vadem til Øren udgjør 11 1/4 Miil.)
9. til 19. paa Leirdalsøren, hvor Høstthinget imidlertid indtraf, under hvilket jeg søgte Anledning til at iagttage Leirdølernes Sprog. Men i denne Henseende fandt jeg langt større Udbytte af adskillige Samtaler med Skoleholderen Nils Hauge. Andre Bekjendtskaber som jeg i denne Tid gjorde, vare: Huuslærer Martinus Larsen, Skomager Christiansen, Bager Faye, Handelsbetjent Marsteen og Landhandler Møller.
19. Reist fra Leirdalsøren til Urnæs og derfra til Krogen (2 3/4 M.), hvor jeg indfandt mig hos Kapt. Munthe.
20. Hos Munthe, hvis Bogsamling og Oldsager jeg besaae.
21. Eftermiddag: reiste jeg fra Krogen til Solvorn (3/4 M.).
22. fra Solvorn over Nagløren til Sogndalsfjæren (1 1/4 M.). Talt med Mons Eggjum. Oversigt af Reisen: 21.Sept. - 7 Mile; 29. - 3 1/2; 4. Okt. - 6; 5. - 4 1/2; 6. - 3 1/2; 9. - 11 1/4. Sum: 35 3/4 [Mile]. Dertil: 19. [Okt.] - 2 3/4; 21. - 3/4; 22. - 1 1/4; er 4 3/4. Sum: 40 1/2 [Mile].
24. Begyndt paa en Ordbog i Sproget i den nordligste Deel af Bergens Stift.
27. til 31. Noget sygelig (især af Hovedpine).
30. Skrevet til Morits Aarflot og Kapt. Daae. I disse Dage læst "Rasks samlede Afhandlinger" som jeg den 21. laante hos Munthe. Paa Sogndalsfjæren var jeg til denne Tid ganske fremmed og venneløs, og befandt mig ikke vel, hverken paa Sjæl eller Legeme.
 
November
6. var jeg hos Ole Flugum (paa Kvaale).
7. skrevet til Videnskabernes Selskabs Direktion.
11. blev jeg endelig alvorlig syg.
Den 12. laae jeg tilsengs, men efter en dygtig Svedekur kom jeg mig igjen.
Den 13. temmelig frisk.
14. var jeg i Stedje Kirke og hørte en udmærket Skriftetale af Præsten Thorne.
15. færdig med første Deel af Ordbogen.
17. skrevet til Biskop Neumann.
29. færdig med anden Deel af Ordbogen (Foll - kovne).
 
December
2. Laant 13. Bind af Ifflands dramatische Werke, hos Leigh.
4. i Stedje Kirke. Præken af Thorne.
6. laant 15. Bind af Ifflands Werke.
9. faaet Brev fra Maurits Aarflot, dat. 23. Nov. Mit Brev af 30. Okt. var ikke fremkommet førend den 17. Nov.
15. laant 14. Bind af Iffland.
16. faaet Brev af 1/12, paany med Landboavisen, fra M. Aarflot.
19. færdig med tredje Deel af Ordbogen (Ordene fra Kraa til Ovìtige).
21. Faaet tillaans 1. Deel af Prof. Nilssons skandinaviske Fauna, samt nogle Breve fra Nilsson til Leigh.
24. faaet Landboavisen med Brev af 8.
Dec. 28. laant anden Deel af Nilssons Fauna. Samme Dag faaet Brev fra M. Larsen.
31. faaet Landboavisen No 50.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Herman Breder Faye (f. 1811), frå Bergen, ei tid bakar i Lærdal.
- R. K. Rask: «Samlede tildels forhen utrykte Afhandlinger»,  1-3, Kbh. 1834-38.
- August W. Iffland: «Dramatische Werke», 1-14, Lpz. 1798-1801.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009