007 Utan tilskrift, 1832-33

Høistærede Ven!
 
Da De venskabeligst har anmodet mig om at jeg skulde skrive Dem til, saa maa jeg dog aldrig udsætte dette længere, thi det skulde maaskee vare det beqvemmeste, hvorved jeg kunde bevise en saadan Velgjører min erkjendtligste Tak, for den Godhed De bærer for mig, da jeg har Dem saameget at takke for min Kundskabs Forøgelse, Sproglæren og Retskrivningen og tillige i andre Videnskaber, da De dertil har givet mig de bedste Anvisninger; og herfor troer jeg mig ikke anderledes at kunne gjengjelde Dem, end ved at forsikre Dem om at jeg bestandig er og forbliver Deres oprigtige Ven. Dertil er jeg saameget mere forbunden da der imellem vore hedengangne Fædre maa have været et inderligt Venskab og hvor maatte det dog være noget ønskeligt om dette Samme ogsaa kunde have Sted blandt os deres Efterkommere.
 
Min Fremgangsmaade i Skrivningen er endnu ringe og i denne Kunst har jeg gaaet meget langsomt frem. I Stilekunsten har jeg maaskee varet heldigere, dog er dette noget Saadant som aldrig maa lagges mig selv til Pris. Det er Alt fra Gud al Godheds Giver. Jeg har sandelig meget at takke ham [for] thi han har udrustet mig med Evne til at omfatte mange Kundskaber og med en umættelig Vide- og Lærelyst. Han give mig Naade til at anvende Disse efter hans Hensigt og til hans Ære.
 
Hermed faar jeg afbryde for denne Gang og ønsker Dem alt Godt, Held og Lykke i Tiden og det uendelige Gode i Evigheden.
 
Venskabeligst fra Deres forbundne Ven [Iver Andreas Aasen]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Brevet er venteleg til Anders Welle. Kladd i ei samanhefta samling av oppteikningar, elevlister m. m. frå omgangsskuleåra 183133. Kladden er skriven på eit ark som er bretta og lagt rundt det 7. og siste legg (s. 43 og 54). På same side og i kryss med brevteksta, finn ein andre oppteikningar, t. d. noko av «Vi bede dig du Mægtige» [som er ei eldre form av diktet «For Kongen 26. Januar 1833» som tilsaman er på 4 vers]. /maaskee/ ~ {dog}  /bestandig er og/ ~ {er og bestandig} samme {Kjerlighedsbaan[d]}  samme> Samme  jeg {det} gaaet meget  /dog er/ ~ {og} dette {er} noget  /al Godheds .... {Misk[undhed]} Hensigt og til hans Ære/ ~ {som uddeler Gaver til Enhver [.] Jeg har i Sandhed meget at takke ham for et saa for et [!] fortrinligt Ingenium og en umættelig Vide- at Lærelyst}
 
 Fremgangsmaade] framgang i skriving. I. Aa. tok brevskriving og dagbokskriving m. m. som øvingar i «at udtrykke sine Tanker skriftlig» (jfr. Skr. II, s. 111 og merknad til Br. nr. 12).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008