024 Sivert R. Aarflot, 19.1.1836

                                                                                 Solnør den 19de Jan. 1836.
 
Jeg blev ikke lidet bestyrtet, da jeg læste Deres sidste Brev, og erfarede, at De havde maattet betale Postpenger for mit seneste Dem tilsendte. Jeg vil med den rene og skjære Sandhed give Dem Oplysning i denne Sag, forsaavidt som det staaer til mig. Hiint Brev havde jeg nemlig skrevet just en Løverdagsaften (Dato erindres ikke ret), da jeg den paafølgende Søndagsmorgen agtede at gaae til Ørskougskirken og da levere Postaabneren Brevet med de nødvendige Anmodninger om Forsendelsens Frihed. Først om Morgenen fik jeg at vide, at der ikke var, som det efter Touren skulde være, Præken paa den Dag. Dette gik altsaa forbi. For dog at faae Brevet afsted saa snart som mueligt, besluttede jeg derpaa at sende det med Posten (Denne gaaer fra Tøsse vestefter hver Tirsdags Aften) og saaledes denne Gang betale Postpengene. Jeg skrev da et Overbrev i saadan Henseende, forseglede samme, og skrev udenpaa "Betalt", da jeg netop havde det færdigt til Afsenden. Det traf sig saaledes at Capitain Daae netop vilde reise indefter til Ørskoug paa Tirsdag (Postdagen). Da han just var færdig til Reisen, gik jeg ned med Brevet og Portoen for at overlevere ham det til Indlæggen ilag med sine egne Breve paa Postaabneriet hos Handelsmand Wencell (ikke Kaurin). Da jeg just vilde nedlægge Postskillingene, siger D., at jeg kunde skrevet Adressen til Postaabneren Deres Fader, og saaledes benyttet Portofriheden. Jeg yttrer Tvivl om at Postaabneren er at formaae til at tage imod det paa den Maade. Han siger, at hvis jeg nu strax vil slaae et Omslag over og skrive paa, som anført, skal han snakke med Postaabneren om dette (eller) bedre sagt formaae ham dertil. I denne Hui og Hast (thi Reisen skyndte paa) ballede jeg strax en Convolut  paa og  skrev, som De har seet, ja ændsede ikke engang paa, at der paa Brevet under stod "Betalt" (som nu burde udstryges); førend jeg havde forseglet. Saaledes gik Brevet fra mine Hænder og jeg forstaaer ikke hvorledes det siden er gaaet til dermed. Det angrede mig, at jeg ikke enten skrev nogle Ord paa Convoluten til Deres Fader og udstrøg Ordet "Betalt" eller og holdt Brevet tilbage. Men det Øvrige er udenfor mig og kan ikke mig tilregnes. Det Forefaldne har smertet mig meget; thi der kunde just synes at være et Bedragerie fra min Side, og jeg seer ogsaa at Mistanken herom existerer, og jeg maa henstille det til nærmere Erfaring, om den her afgivne Forklaring kan befrie mig derfra.
 
Jeg har nu siden ikke vidst hvorledes jeg skulde faae et Brev til Dem; thi paa saadan Maade forstaaer jeg mig ikke paa dette Postvæsen, og mine Breve ville vistnok blive sjeldne i Fremtiden. Til al Lykke kom nu idag Lensmand Cappelen reisende, og vil strax tilbage igjen. Jeg faaer da dette Brev til Leganger. Forresten ere disse Linier skrevne i stor Hast, og Meget, som jeg vilde skrive, maa forbigaaes.
 
De anmodes om at underrette Deres Fader om hvad jeg her har skrevet; thi jeg har dog stor Lyst til at ansees for redeligsindet, omendskjønt jeg er lidet kyndig i Postvæsenet. Mit Sindelag er ikke saa, at jeg søger at undgaae Bortgivelsen af enten 8 eller 10 ß, naar jeg derhos skulde sættes i et ufordeelagtigt Lys.
                                                                        I.A. Aasen.
 
Til S. Aarflot
Utanpå: Til/Sivert R. Aarflot/a/Egseth.
Postp. fra/Leganger til Egseth/betalt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i «Møre» 1912, 9. mars, nr. 20).
 
- I brev 17. des. 1835 takkar S. Aa. for breva 5. des. og 7. des. [dette siste ligg ikkje mellom Aasens brev]. S. Aa. har mått betala porto. S. Aa. vil snart senda til Jon Neergaard «en stor Pakke» med avskrifter av Aasens dikt. Elles har han høyrt at Aasen skal sleppa militærtenesta då han er for liten [jfr. merknad i BV s. 160].
 
Dette er det siste brevet frå S. Aa.
 
 Lauritz Holthe Wensell (17981892), handelsmann på Sjøholt der han åtte ein gard.
 
 Presten Kaurin (jfr. Br. nr. 23) var òg postopnar.
 
 Stevelin Johan Cappelen (17991856) fyrst kontorist hjå futen Landmark på Sunnmøre, seinare lensmann i Herøy.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008