038 Anders Welle, september 1842

Kirkesanger Anders Velle!  
 
De vil undskylde at jeg giver mig den Frihed at henvende mig til Dem i et Anliggende, der for flere Aar siden fra min Side skulde været af[g]jort, men som deels min Fraværelse, deels andre Vanskeligheder have forhindret mig fra. Da jeg nemlig for mit første Tjenesteaar som Skoleholder i Ørsten, skulde have 8 Spd. som Løn, blev der efter Ligningen 1 Spd., 1 ort, 5 ß mere end jeg skulde have, da Skoledistriktet blev i Alt paalignet, om jeg mindes ret, 9 Spd., 1 ort, 5 ß. Rigtignok indkom langtfra ikke Alt ved Indkasseringen, thi af en lille Optegnelse som jeg har, seer jeg, at blot 8 Spd., 1 ort, 13 ß ere mig ihændekomne, men de nærmere Omstændigheder ved det Tilbagestaaende har jeg hverken opskrevne eller i Hukommelsen; og jeg skjøtter nu heller ikke derom, da det faldt mig langt lettere at eftergive samme, end at bemøie Folk videre dermed. Men det bemeldte Overskydende efter Ligningen (nemlig for Aaret 1832) enten det nu skulde tilfalde de ældre Skoleholdere (Salmund Nakken og Ole Røste) eller Skolekassen, skulde og vilde jeg dog betale eller i det mindste faae afgjort hvor dermed skulde være, førend jeg reiste fra [Solnør?]
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd som ikkje er fullførd. Her datert ut frå handskrifta.
 
 Optegnelse]. Av Aasens « Optegnelser over Vinding og Udgift» ser ein at den 8. des. 1832 vart 9 dl., 1 ort og 5 sk. utlikna på bøndene, og at Kolbein Øye og Peder Mo skulle kassera inn pengane. Etter Aasens oppgåve kom det inn 8 dl., 1 ort og 14 sk. (ikkje 13). I jan. 1833 lånte I. Aa. bort 4 dl. av desse til Kolbein Øye mot «Renter efter almindelig Tagst».
 
 Salmund Nakken (el. Hovdenakk, son til Ingebrigt Jakobson) f. 1806, lærar i Ørsta (3. krins) 182432.
 
 Ola Larson Ryste, lærar i Ørsta (1. krins) 182435.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008