048 Søren Leigh, 28.4.1843

Velb aarneHr. Leutn. Leigh
Evindvig den 28de April 1843.
 
Da der nu tilbydes mig en udmærket Leilighed til at sende Dem en Hilsen, vil jeg ogsaa benytte samme og ved nogle Linier underrette Dem om mine Reiser og Erfaringer fra den Tid da jeg forlod Sogndal, idet jeg tillige bevidner Dem min oprigtigste Tak for den Godhed og Velvillie, som De viste mig under mit Ophold sammesteds, og for de mange behagelige Stunder, som jeg havde hos Dem. Efter Afreisen fra Sogndal opholdt jeg mig noget over en Uge i Vig, og da jeg fandt Almuesproget der paa Stedet at være i alt væsentligt det samme som i Indresogn reiste jeg derfra til Ladevig, hvor Sproget vel er væsentlig forskjelligt fra det egentlige sognske, men derimod meget ligt det Søndfjordske og Søndmørske. Paa sidstnævnte Sted opholdt jeg [mig] ogsaa henimod to Uger, hvorpaa jeg gik over til Evindvig, hvor jeg først opholdt mig nogen Tid hos Hr. Provst Dahl for at benytte hans Samling av Sagaer og iislandske Bøger; siden har jeg logeret hos en Bonde i Nærheden av Præstegaarden. Sproget her er det samme som i Ladevig, saa at disse to Præstgjelde have en egen Dialekt, der bliver at henføre til den Sprogforgrening, som hersker i de nordligere Distrikter. Jeg har for fire Uger siden afgivet den bestemte Halvaarsberetning til Videnskabsselskabets Direktion, og venter nu Svar paa samme, for at gaae over til Nordhordlehn. Da jeg just nu var hos Hr. Dahl for at spørge om Posten, traf jeg Hr. Pastor Berner, som nu er paa Veien til Sogndal, og med ham vil jeg altsaa sende disse Linier.
 
Da jeg nylig har faaet nogle af de søndmørske Viser, som vi engang talede om i Anledning af et Avertissement i Landboavisen, sender jeg Dem herved et Expl. af samme, som De bedes at modtage som en lille Foræring. Jeg finder nu adskillige Mangler ved disse Viser, især i de tilføiede Forklaringer, hvor der burde findes Forklaring over flere søndm. Udtr. som ikke kjendes i disse sydligere Distrikter, men dette havde man heller ikke nogen Kundskab om paa den Tid da Viserne bleve skrevne.
 
Modtag til Slutning min hjertelige Hilsen med Ønske om alt Held og Velgaaende.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Serskild kladd.  /Godhed og/  /mange/  havde {i Deres} hos Dem.  hvor . . . opholdt ~ / Her opholdt jeg mig /  hvor {adskillige flere søndmørske Udtryk burde forklares} , hvor der burde
 
Søren Leigh (f. i Kvikne 17941870), premierløytnant 1811, frå 1818 i Bergenske brigade. På grunn av vanhelse gjekk han utanfor nummer 1829 og fekk avskil med pensjon 1836. Han budde på garden sin, Årvoll i Sogndal (jfr. R s. 19 f.).
 
 Bonde] den 3. apr. flytte I. Aa. til garden Undertun.
 
 Ole Christian Berner (18071865), cand. teol. 1830, den 28. juni 1842 utnemnd til sokneprest i Sogndal. Han var no på veg dit.
 
 Viser] jfr. merknader til Br. nr. 45 og Br. nr. 46.
 
 I Landboe-Avisen 4. febr. 1843 er «Fem Viser» utlyst såleis: «Paa Undertegnedes Forlag har idag forladt Pressen Fem Viser i søndre Søndmørs Almuesprog, af Iver Aasen, Priis 6 s. Mauritz Aarflot».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008