054 Conrad Nicolai Schwach, 26.8.1843

Til Hr. Assessor Schwach. (Medfølger foregaaende Brev)
 
I dette Øieblik modtog jeg hos Dampskibsexpeditionen i Bergen Deres meget kjærkomne Skrivelse av 26de Juni sidstl. samt to Pakker Bøger, for hvis Oversendelse jeg oprigtigst takker. Jeg beklager meget, at jeg i saa lang Tid har forsømt at afhente samme, og beder ærbødigst om Undskyldning for at Svaret saa sent kommer frem; da jeg her i Distriktet maatte opholde mig langt fra Postcontoiret, kunde jeg blot en og anden Gang indfinde mig ved samme; desuden forsømte jeg i lang Tid at henvende mig til Dampskibsexpeditionen, og saaledes er denne lange Udeblivelse opstaaet, som jeg virkelig blues over.
 
Det var mig usigelig kjært, at jeg dog omsider fik Vished om Sagen, da jeg i nogen Tid har været meget forlegen for Penge; da jeg saaledes ikke kan reise til noget andet Distrikt, før den nye Understøttelse er kommen mig ihænde, beder jeg, at De vil addressere samme til Bergens Postcontoir, hvor jeg skal indfinde mig, saasnart den sandsynligviis kan være ankommen dertil. Medfølgende Beretning vilde De have den Godhed at overlevere Vedkommende.
 
Idet jeg gjentagende beder om Undskyldning for at dette Svar kommer saa seent, oversender jeg Dem herved min hjertelige Hilsen.
 
Bergen d. 26de Aug. 1843.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok nr. 17.
 
Jfr. merknad til Br. nr. 51.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008