055 Conrad Nicolai Schwach, 16.10.1843

S. T. Hr. Assessor Schwach!
 
Jeg maa bede om Undskyldning for, at jeg nu atter uleiliger Dem med et Brev angaaende det forventede Stipendium, som endnu ikke er kommet mig i Hænder. Efter at jeg nemlig havde modtaget Deres meget kjærkomne Brev af 26de Juni sidstl. samt medfølgende Bøger, afsendte jeg efter den ærede Directions Ønske en Beretning for Fjerdingaaret fra Slutningen af Marts til Slutningen af Juni, og i de syv Uger, som nu ere forløbne siden denne Beretnings Afsendelse, har jeg fra mit Opholdssted, halvanden Miil fra Bergen, gjort et Par Reiser til Postkontoiret sammesteds for at modtage det forventede Svar, men da intet saadant hidtil er ankommet, frygter jeg nu for, at mit Brev atter er blevet forsinket paa Veien og maaskee ikke er fremkommet. Jeg er derover kommen i megen Forlegenhed for Penge, og har i senere Tid endog været nødt til at gjøre Gjeld. Imidlertid er denne Forsinkelse ogsaa hinderlig for Sagen selv, da jeg ikke efter Bestemmelse kan komme til at bereise andre Distrikter, hvorfor Opholdet i disse maaskee senere maa gjøres kortere end det burde være. Dersom nu min forrige Skrivelse ikke er fremkommen, og dersom ikke Stipendiet for Tiden fra Marts Maaneds Udgang kan sendes mig, førend en ny Beretning er indløben, maa jeg anmode om at De vilde have den Godhed at underrette mig derom ved nogle Ord, hvortil jeg atter maa opgive Bergens Postkontoir  som Addresse, da det nærmeste Postaabnerie, nemlig Lindaas, ligger i en Udkant af Distriktet, omtrent fem Mile fra Byen og over tre Mile fra mit midlertidige Opholdssted.
 
Jeg beder gjentagende om Undskyldning for den Uleilighed, som jeg herved gjør Dem, og henlever med særdeles Agtelse Deres meget forbundne
 
Bergen den 16de Oktober 1843.
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Avskrift i Kopibok nr. 18.
 
 Reiser] jfr. R s. 33.
 
 Forlegenhed] jfr. merknad til Br. nr. 49.
 
Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008