068 Vitskapsselskapet, 22.8.1844

Til den ærede Direction for det kongl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
 
Med næstsidste Post modtog jeg den ærede Directions Skrivelse til mig af 29de f. M. med Stipendium, for hvis Modtagelse en Tilstaaelse her vedlægges; med sidste Post har jeg ogsaa modtaget den ærede Directions Skrivelse af 9de August, angaaende Fortsættelsen af min Reise. Ifølge sidstmeldte Skrivelse agter jeg nu strax at foretage Reisen til Stavanger Amt, hvorfra jeg da, efter bemeldte Skrivelse, senere skal give Underretning om mit Opholdssted.
 
Ved denne Leilighed vilde jeg ogsaa underrette den ærede Direction om, at jeg i den seneste Tid har udarbeidet et Par Skrifter, som jeg har bestemt at sende med Dampskibsposten til Trondhjem, for at Directionens ærede Medlemmer kunde have samme til Eftersyn og Forvaring indtil videre. Det første er en Grammatik for de bergenhusiske Dialekter efter en egen Plan; det andet er kun en Plan for Ordbogens Indretning, med en Prøve paa samme efter de Regler, som jeg har fulgt eller agter at følge ved Ordenes lexikalske Behandling. Om det første Arbeide har jeg allerede for et halvt Aar siden berettet i en Skrivelse til den ærede Direction; men de mange Forandringer i Skriftet, som de senere undersøgte Dialekter gave Anledning til, gjorde en Omarbeidelse af samme nødvendig, og denne er først nu bleven færdig. Om Hensigten med disse Arbeiders Oversendelse skal jeg ellers forklare mig nærmere, naar Afsendelsen skeer.
 
Skaanevigssøen den 22de August 1844.
Iver Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 70/1844, omframt avskrift i Kopibok nr. 25, og serskild kladd (saman med kladd til Br. nr. 70).
 
I brev frå VS 29. juli 1844 (underskrive av Storm, Angell og sekr. Schwach) referert i Kopibok nr. 23 med vedlagde 75 spd., vert I. Aa. beden om å senda inn serskild kvittering for pengane. «Nærmere Besvarelse af Deres Brev skal snart efterfølge». I mellomtida kan Aa. «bearbeide» sine «allerede indsamlede Materialier». Brevet vert sendt til Skånevik, men i fall Aa. fer derifrå før, må han melda frå til postkontoret.
 
Aasen fekk brevet 14. aug. 
 
- I nytt brev frå VS 9. aug. 1844 (underskrive av Storm, Arntzen, Angell og sekr. Schwach) referert i Kopibok nr. 24 heiter det at dir. i det førre brevet ikkje kunne seia noko om framhaldet av Aasens arbeid då fleire av medlemene ikkje var til stades. Då Bugge framleis er i Oslo «vil Directionen ikke heller førend nærmere Overlæg med ham tage nogen endelig Bestemmelse om enten hvorlænge eller hvorledes den ønsker at De med fortsat Understøttelse af Selskabet vil vedblive Arbeidet». Aa. kan enno i eit halvår frå utgangen av komande sept, «fortsætte Deres Arbeide og undersøge de christiansandske og aggerhusiske Dialecter, som i denne Tid kunne undersøges og som De anseer vigtige for Sagen». Når Aa. gjev opp adr. vil stip. for 5. halvår bli sendt «og Directionens endelige Bestemmelse blive Dem meddeelt».
 
Skrifter] jfr. merknad til Br. nr. 71.
 
Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008