076 Vitskapsselskapet, 29.10.1844

76. Vitskapselskapet, 29. 10. 1844.
 
Til Direktionen for det kgl. norske Videnskabs Selskab.
 
At den ærede Direktions Skrivelse til mig af 30te September d. A. med indlagde 75 (fem og sytti) Speciedaler er af mig modtaget, tilstaaes herved.
 
Mossige paa Jæderen den 29de Oktober 1844.
I. A.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal :
Avskrift i Kopibok nr. 28.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008