082 Vitskapsselskapet, 29.5.1845

Til den ærede Direction for det kongl. norske Videnskabs Selskab i Trondhjem.
 
Den ærede Direction bedes at have mig undskyldt, for at jeg ikke endnu har givet den forlangte Underretning om mit Opholdssted, hvorefter Stipendiet for dette Halvaar skulde tilsendes mig; idet jeg derhos kan berette, at jeg ikke er i nogen Forlegenhed, hvorved Reisens Fortsættelse kunde hindres. Ved Udgangen af Marts Maaned, da bemeldte Underretning skulde afsendes, var jeg i Tellemarken, hvorfra jeg var bestemt at afreise strax i Begyndelsen af April; men adskillige Hindringer, især et langvarigt Uføre og Uveir, gjorde at jeg først i denne Maaned kom til at reise derfra, og paa andre Steder har jeg ikke fundet Anledning til noget langt Ophold. Da jeg imidlertid er kommen til Hallingdal, hvor jeg har tænkt at forblive i en Tid af 4 eller 5 Uger, kunde der nu være Anledning til at sende mig bemeldte Stipendium, addresseret til Næs Postaabnerie i Hallingdal. Dersom nogen Hindring imidlertid skulde finde Sted, saa at Stipendiet ikke strax kunde afsendes, da kunde Afsendelsen gjerne udsættes indtil en senere Efterretning fra mig maatte indløbe; men i dette Tilfælde maatte jeg da udbede mig en Underretning herom med det Første, for at Reisen i sin Tid kunde fortsættes til andre Districter.
 
Næs i Hallingdal den 29de Mai 1845.
Iver Aasen.
 
Utanpå: Til/Directionen for det kgl. norske/Videnskabs Selskab i Trondhjem/a/Trondhjem.
Betalt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 39/1845, omframt avskrift i Kopibok nr. 30.
 
Saman med brev frå VS 12. juni 1845 (underskrive av Bugge, Storm, Arntzen, Angell og sekr. Schwach) får Aa. tilsendt stipendet for tida aprilseptember s.å., 75 spd., og dir. bed om serskild kvittering «senere imødeser Directionen Deres nærmere Indberetning». I ei etterskrift av Schwach står det: «De af Dem ifjor indsendte grammatiske og lexikalske Prøver agter Rector Bugge i et Hæfte af V. Selsk. Skrifter, som snart lægges under Pressen, at gjøre Publicum bekjendt med. Dersom De som jeg tænker mig muligt, ønsker at en saadan Offentliggjørelse ei finder Sted førend De har lagt den sidste Haand paa Værket, vil jeg raade Dem, at De meget snart tilskriver Rectoren» [jfr. Br. nr. 86].
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008