128 Vitskapsselskapet, 5.7.1850

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabs-Selskab.
 
Efterat have modtaget den ærede Directions Skrivelse af 28de Juni, har jeg gjort Forespørgsel hos Boghandlerne angaaende et muligt Salg af Ordbogen, og meddeler herved den Besked, som jeg i denne Henseende har faaet, omendskjønt de modtagne Tilbud ikke synes at være af den Beskaffenhed, at der kan gjøres noget videre ved samme. Man er utilbøielig til at indlade sig paa et Kjøb, da man frygter for, at der vil hengaae en altfor lang Tid, inden man faaer sine Penge igjen, og man finder det betænkeligt at gjøre noget Tilbud, især da man ikke selv faaer Adgang til at bestemme Udsalgs-Prisen. Feilberg og Landmark have givet et Tilbud paa 300 Spd. Cappelen har budet 325 Spd. (han har nemlig skaffet sig Kundskab om de foranførte Boghandleres Tilbud). Fra disse Boghandlere har jeg faaet en skriftlig Erklæring, som her vedlægges. Dybvad har erklæret sig utilbøielig til at gjøre noget bestemt Tilbud, da han troede, at hvad han kunde byde, maatte ansees at være forlidet. Flere Boghandlere har jeg ikke forespurgt mig hos, da jeg ikke troede at kunne faae nogen bedre Besked hos de andre. De anførte Tilbud ere imidlertid saa smaa, at Selskabet, som mig synes, ikke burde indlade sig derpaa, da det under saadanne Omstændigheder synes langt mere tilraadeligt, at Selskabet selv indtil videre beholder Forlaget og kun overdrager Forhandlingen i Kommission til en Boghandler med Afstaaelse af en vis Rabat, som formodentlig vilde blive 25 pro cent. Denne Forhandlingsmaade kunde ansees som den sikkreste for begge Parter, idet Vindingen her alene beroer paa Afsætningen og bliver paa en vis Maade lige for Forlægger og Kommissionær. Forlæggeren har ellers den Fordeel at undgaae alt videre Bryderie, og desuden har han jo senere altid Adgang til at sælge Resten af Oplaget, om saaledes ønskes. I nærværende Tilfælde har man herved ogsaa en vis Udsigt til at faae Udgifterne for Tryk og Papir dækkede, skjønt det nok kan være længe inden dette skeer, da der hertil udfordres en Afsætning af omtrent 360 Expl. naar nemlig Indtægten beregnes til 6 Ort pr. Expl (3/4 af 8 Ort), som udgjør 12 Spd af 10 Expl. eller 120 Spd af 100, o.s.v. Jeg kunde her anføre, at der i den Tid, da Grammatiken kom ud, ogsaa var tænkt paa et Salg af Oplaget, men der blev ikke budet saa meget, at et Salg syntes raadeligt; Oplaget blev da overleveret i Kommission til Boghandleren, og Afsætningen har, uagtet al den Tvivl som vi havde derom, dog gaaet saa godt, at der ved sidste Aarsregnskab (i Mai) var udsolgt over tre Fjerdedele af Oplaget. Vel kunde det nu have længere Udsigter med Ordbogen, da den er saameget større og dyrere; men en Udsigt er der dog altid, og denne skulde man maaskee holde paa i det længste. Det kunde endnu anmærkes, at det i Tilfælde af et Salg maaskee kunde være nødvendigt at gjøre en nøiagtig Bestemmelse med Hensyn til Forlagsretten, da man skal have adskillige Exempler paa Forviklinger i denne Henseende. At Forlagsretten her kunde komme i Betragtning, er vel kun en fjern Mulighed, men denne Mulighed kunde dog altid haves for Øie.
 
Det vilde være ønskeligt, om Sagen kunde snart komme til Afgjørelse, saa at Bogen kunde komme i Boghandelen, da denne Aarstid just er den beleiligste saavel til Forsendelse som til Afsætning i Byerne, da der nemlig nu komme mange Reisende fra Landet, og mange, som have opholdt sig i Byerne, f. Ex. ved Skolerne, reise i denne Tid ud paa Landet. Efterat Bogen nu er trykt, henligger Oplaget fremdeles hos Bogtrykkeren, da man ikke vel kan gjøre noget videre ved samme, førend en endelig Afgjørelse har fundet Sted. Efter den foreslaaede Bogladepriis vil det være mest passende at besørge Exemplarerne stivt heftede, hvilket vil koste omtrent 6 s. pr. Expl. eller henimod 5 Spd. for Hundrede.
 
I et af de Breve, som jeg tilsendte Directionen ved Begyndelsen af Ordbogens Trykning i forrige Aar, er der, saavidt erindres, anmærket, at jeg havde tænkt at bortgive nogle faa Exemplarer arkeviis, efterhaanden som det skred frem med Trykningen. Dette er ogsaa skeet, og jeg er bange for, at jeg i denne Henseende har gaaet altfor vidt. Der er efterhaanden leveret et Exemplar til Professorerne Holmboe, Keyser og Munch, Bureauchef Lange og Kandidat Unger; desuden har jeg ogsaa leveret Exemplarer til tre andre Personer, som jeg under Trykningen ofte har henvendt mig til med Forespørgsel om enkelte Ord og Talemaader. Det er saaledes 8Expl. som ere bortgivne; desuden har jeg selv beholdt eet Expl. og eet er efterhaanden sendt til Trondhjem, saa at det ialt er 10 Expl. som ere tagne fra Oplaget. Jeg har maaskee taget mig altfor megen Frihed ved saaledes at udlevere noget uden at have indhentet Directionens Samtykke dertil, og isaafald maa jeg da bede om Undskyldning, i Haab om at der senere maa være Anledning til at rette paa Feilen. Det forekom mig at være særdeles ønskeligt, at nogle af dem, som interesserede sig mest for Sagen, kunde faae et Exemplar af de færdigtrykte Ark, da jeg deraf havde den Fordeel at faae høre en Bedømmelse af en og anden Enkelthed ved Arbeidet og faae et og andet Vink, som jeg siden kunde benytte under Fortsættelsen af Arbeidet; ei at tale om den mulige Fordeel, at enkelte Exemplarer kunde være sikkrede i Tilfælde af Uheld eller Skade, som kunde indtræffe i den lange Tid, som maatte hengaae til Trykningen. Paa Grund heraf havde jeg tænkt at oversende en Anmodning om at faae et vist Antal Exemplarer (saasom 12 eller 15) til min Raadighed; og det er en Forsømmelse, som jeg beklager, at denne Anmodning ikke i rette Tid blev fremsendt. Endskjønt jeg nu kunde ønske at have endnu nogle faa Exemplarer, tør jeg dog ikke gjøre nogen Anmodning derom, idet jeg, som sagt, frygter for at jeg allerede har taget mig for megen Frihed med Hensyn til de føromtalte Exemplarer.
 
Jeg er ellers megen Tak skyldig for den Godhed, som den ærede Direction atter har viist mig ved at give mig Haab om en Deel af den forventede Indtægt af Bogen, hvilket var mere end jeg nu kunde vente, da jeg nemlig forhen har modtaget saa meget. Maatte nu kun det fuldførte Arbeide befindes nogenlunde tilfredsstillende! De Opoffrelser, som Selskabet har gjort for denne Sag, ere nemlig saa store, at jeg paa min Side frygter for, at Publikum vil ansee det deraf vundne Udbytte for at være forlidet.
 
For Øieblikket erindrer jeg ikke mere, som kunde være nødvendigt at omtale, og det skulde være mig kjært, om de her meddeelte Underretninger maatte være tilstrækkelige til at befordre Sagens Afgjørelse. Dersom noget maatte befindes manglende, maa jeg bede om Undskyldning, da jeg er kun lidet bevant med saadanne Forhandlinger, og her nu paa denne Tid ikke er rigtig Anledning til Raadførsel med nogen Kyndigere.
 
Christiania den 5te Juli l850.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
Utanpå: Til/Det kgl. norske Videnskabs Selskab/i/Trondhjem.
Betalt.
Poststempel: Christiania 5. 7. 1850.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. VS ms. fol. 544, jr. nr. 110/1850 omframt avskrift i Kopibok nr. 52, og serskild kladd.
 
- eet [den eine e står over ordet] Expl.
 
Vedlagt ligg pristilbod frå Feilberg og Landmark, og frå J. W. Cappelen.
 
I brev frå Feilberg og Landmark, 4. juli 1850, (VS jr. nr. 110/1850) byd dei seg til å gje 300 spd. for 470 ekspl. hefta, som vert å betala med 75 spd. kvart fjerdingår i eit år.
 
I brev frå J. W. Cappelen, 4. juli 1850 (VS jr. nr. 110/1850) byd han seg til å gje 325 spd. for 470 ekspl. hefta, som skal betalast med 75 spd. i kvart av dei tre fyrste fjerdingår, og 100 spd. i det siste.
 
Vedlagt ligg og brev frå Feilberg og Landmark 16. juli 1850, beinveges til VS (VS jr. nr. 104/1850) der det heiter at Cappelen har gjeve sitt tilbod «efterat have udfrittet vort Anbud» og dei bed om at det skal gjevast nye tilbod. «Vi tillade os imidlertid at yttre den Formening at Selskabet bedre vilde være tjent med at overgive Bogen til Forhandling, da derved rimeligviis vilde opnaaes en større Fordeel end ved at sælge Bogen under eet til en Boghandler, da dennes Risico er for stor til at han tør gjøre et Anbud der svarer til Bogens Værd». 
 
- Før VS får dette brevet har direksjonen i brev til Aasen (underskrive av Petersen, Berg, Jenssen og sekr. Müller) den 13. juli (avskrift i Kopibok nr. 53, og brevet teke mot 17. juli) sagt seg samd i framlegget frå I. Aa. om kommisjonssal, at ein bokhandlar «paa saa billige Vilkaar som muligt, overtager Udsalget af Oplaget». I. Aa. får sjølv til saman 20 ekspl. til rådvelde.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008