191 Baard Ose, 15.11.1855

                                                                                            15de November 1855.
Til Baard Ose.
 
Det har nu draget saa længe førend jeg kunde komme til at sende dig noget Svar paa det omtalte, at jeg er baade undseelig og skamfuld derover, og alligevel er det saa lidet jeg har at meddele, at der ikke kan komme noget stort ud af det. Jeg har talt med en og anden Bekjendt og spurgt efter, om her ikke fandtes nogen stor Knappefabrik i Byen eller i Nærheden, men jeg fik ikke nogen Besked derom, og man troede, at Knapper i Almindelighed bleve indførte fra Udlandet. Endelig fik jeg da vide, at Kjøbm and Nissonhar for en Tid drevet en saadan Fabrik, men han har nu senere holdt op dermed. Efter det som jeg har hørt hos Kj øbmand Nisson, troer jeg imidlertid, at om der var en Fabrik og man fik Knapper tilsendt lige derfra, vilde det dog være omtrent det samme som at bestille dem hos en Kjøbmand da Fordelen vilde blive ubetydelig paa store Partier, og slet ingen paa smaae. Jeg troer saaledes, at det maaskee vilde vare ligesaa godt at bestille Knapperne hos en Kjøbmand paa et nærmere Sted, og at man i Bergen f. Ex. vilde opnaae det samme som her. Imidlertid kan det gjerne være, at her findes nogen anden Anstalt, som jeg ikke har hørt noget om, og ifald jeg senere skulde opspørge noget saadant, som der kunde være nogen Fordeel ved skulde jeg med Fornøielse skrive nogle Ord derom.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.  [derover,<] ~ derover  / og alligevel . . . ud af det. /  /anden/ ~  det omtalte] omtala då I. Aa. var i Volda.
 
- Bård Ose (f. 1806) son til Jakob Sammelson, budde på Bårdplassen i Ørsta (gard nr. 47, bruk nr. 5), vart ein eldre mann. Han har ætt etter seg. B. O. var smed. Sjå og merknad til Br. nr. 160.
 
 Kjøbm. Nisson] uvisst kven det er, kanskje Andreas C. Nisson, ein av F. H. Frølichs medarbeidarar i fyrstikkfabrikasjonen i 1850-åra, seinare bankkasserar. Kan vel òg vera fabrikant William Nisson, som i 1861 bur i Nedre Vollgt. 3.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008