205 Maurits R. Aarflot, 29.12.1856

Til Morits Aarflot.
 
Da det nu formodentlig lakker til, at du vil gjøre Forbered else til Reisen hertil, faar jeg skynde mig med et Svar paa dit sidste Brev, skjønt det Svar jeg kan give rigtignok er saa godt som intet. Jeg har talt med Vognmand Olsen og faaet det Svar at der var intet Herberge at faae, han havde kun eet passende Værelse og dette var allerede tinget. Jeg har ogsaa været inde hos Mad. Solberg og spurgte efter dit Raad om hun havde faaet nogen Forespørgsel fra dig; hun svarede da at dette ikke var Tilfældet og at hun heller ikke havde nogen Leilighed til nu at modtage nogen, da hun nemlig havde Logerende, som endnu ville komme til at blive der nogen Tid; hun ventede ellers, at du vil see ind om Døren, naar du kommer til Byen. Dette som du nævnte i Brevet som har staaet i en Avis, er noget som jeg ikke er bleven opmærksom paa eller har hørt noget om; men alligevel kunde det jo være muligt, at det kunde være noget i det; jeg [veed] ellers  ikke Udvei til at faae vide noget om det, da jeg ikke kjender nogen, som man paa en passelig Maade kunde faae Besked af om denne Ting.
 
Der er altsaa intet gjort ved Sagen. Man spaar at her vil blive en hel Rift efter Værelser, og at Prisen vil blive noget uforskammet høi.  Vognmand Olsen sagde endog, at han vidste en Thingmand som havde budet 30 d. Maaneden for et Værelse med Alt i Huset og ikke kunde faae det. Men dette maae vel have været et særegent Tilfælde og man bør dog ikke lade sig skræmme af det. Vistnok seer det ud til at vore gode Borgere denne Gang have foresat sig at pumpe Thingmændenes Tasker tilgavns, men det kan dog hænde, at ikke alle faae sin Villie frem og at maaskee et og andet Værelse kommer til at staae tomt for det samme.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- I brev 6. des. 1856 takkar M. Aa. for I. Aa.s siste brev (= Br. nr. 193) og fortel «den Nyhed, at her har gaaet Rygte om at Du er død». M. Aa. vonar at han snart skal få tala med I. Aa. i Oslo (M. Aa. skal møta på Stortinget). Han bed I. Aa. høyra etter hus hjå vognmann Olsen på Nytorget eller høyra om Madam Solberg har rom, men utan å gjera nokon avtale med henne.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008