207 Johan Lindeqvist, 27.1.1857

                                                                                            27de Januar 1857.
 
Til Agronom Lindeqvist.
 
Idet jeg herved fremsender en Omskrivning af den Ordliste, som De har tilsendt mig, maa jeg først og fremst bede om Undskyldning for, at jeg ikke er kommen tidligere med mit Svar, da nemlig adskillige Forretninger hindrede mig fra at besvare Deres Brev saa snart som jeg ønskede. Med Hensyn til det omhandlede Ordregister, da indeholder det rigtignok flere Ord, som ogsaa ere bekjendte i andre Distrikter, men derfor skader det dog ikke, at de tages med i denne Samling. Nogle af de anførte Ord synes derimod at være sjeldnere, saasom Holdike, holtenna, Kjønnedaase, Kverle, La, piggtenna. Om Holdike og Urdike ere ægte gamle Ord, er jeg ikke saa ganske vis, men dette kommer det ikke her saa nøie an paa, og især er der et Par Ord som jeg sætter megen Priis paa, og som jeg ikke havde hørt før, nemlig Sæda som findes i de gamle norske Love i Formen Sæta, og Veis, som vist ogsaa maa være et ældgammelt Ord, da man nemlig i Islandsk har veisa i en noget lignende Betydning. Jeg er Dem saaledes megen Tak skyldig for denne Meddelelse, og vilde kun ønske, at den Bearbeidelse af Ordsamlingen som jeg efter Deres Anmodning herved fremsender, ikke maatte forekomme Dem for meget utilfredsstillende. Jeg har udeladt to eller tre Ord (Bagside, besnar, Kyr og tilpass), da de forekom mig som mindre nødvendige. I Skrivemaaden har jeg gjort en og anden Forandring efter den Maade hvorpaa jeg pleier at skrive Ordene i Dialekterne. I Forklaringerne har jeg kun søgt at læmpe Udtrykket efter det hos os sædvanlige Skriftsprog, og jeg vilde kun ønske at der ikke derved maatte være indkommen nogen Feil i Forklaringen, hvilket let kan hænde i saadanne Tilfælde. Ved enkelte Ord har jeg tilføiet hvad det hedder paa andre Steder; men hvad dette angaar, faar jeg overlade til Dem selv hvorvidt De vil lade noget deraf blive staaende eller De vil stryge det ud. Spørgsmaalstegnet ved Ordet "Daj" betegner at denne Form syntes mig noget fremmed, maaskee det kunde være Deie eller Dagje? Deres tilsendte Ordliste fremsendes ikke herved da De formodentlig ikke behøver den.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.  herved ~ [over ordet står: 2]  fremsender ~ [over ordet står: 1]  fremsender {efter Anmodning} en Omskrivning  / ønskede / ~ burde  / La /  [piggtenna.<] piggtenna [ved ordet står ein kryss]  / Om / ~ Hvorvidt  / Om Holdike . . . an paa / ~ [denne setninga står i ms. [mellom orda «megen» og «Tak» i det fyrste avsnittet]  men eit nedvisingsteikn over ordet «piggtenna», [litt tidlegare i avsnittet], viser at setninga skal inn her.]  [an paa,<] ~ an paa /Ord/  /ikke/  / for meget / ~ nogenlunde  utilfredsstillende <~ tilfredsstillende.
 
I brev dagsett Lundestad pr. Fredrikshald 15. des. 1856, bed J. L. Aasen hjelpa seg med å «ordna» vedlagde ordliste som han har skrive opp «under en landtbruksresa i Christiansands Stift», og seia om han tykkjer ho er verd å prenta i ei påemna ferdamelding, og i så fall «omskrifva densamma» og utelata det som ikkje treng vera med. 
 
- Johan Lindeqvist (182298) f. i Sverike, statsagronom i Noreg 185572, gjorde mange granskingsferder i landet og skreiv arbeidsmeldingar som for det meste er prenta, skipa til dyrsjå m.m. (jfr. Vinje: «Blandkorn», 1867, s. 62).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008