211 Vitskapsselskapet, 30.4.1857

Til den ærede Direction for det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
 
Ved Skrivelse fra Hr. Pastor Storm har jeg erfaret, at den ærede Direction ønsker at vide min Tanker om en mulig ny Udgave af Ordbogen over det norske Folkesprog, og jeg skal derfor tillade mig herved at meddele følgende.
 
I den første Tid efterat Ordbogen var udkommen, tænkte jeg, at der om nogle faa Aar skulde udgives et Tillæg, som skulde indeholde alle de senere tilkomne Ord tilligemed adskillige Rettelser og nærmere Oplysninger ved enkelte Punkter i Ordbogen, og som saaledes skulde være indrettet til at bruges ved Siden af Ordbogen. Denne Plan grundede sig deels paa den Forudsætning, at det vilde vare længe, inden nogen ny Udgave kunde paatænkes, og deels paa et Hensyn til Ordbogens Kjøbere, som nemlig helst maatte ønske at faae et saadant Tillæg som en Bog for sig selv. Imidlertid er jeg senere mere og mere kommen til at opgive denne Plan og at tænke paa en ny Udgave, saa meget mere som Afsætningen har gaaet bedre end paatænkt, og de nye Tillæg til Ordsamlingen imidlertid ere blevne temmelig store. Udgivelsen af et Tillæg som en Bog for sig selv vilde nemlig have adskillige store Ulemper. For det første ere de tilkomne Ord og nye Oplysninger blevne saa mange, at Tillægget for Ordbogens Eiere allerede vilde blive bekosteligt nok, og for andre end disse vilde det ikke have synderligt Værd. For det andet vilde dette Tillæg medføre megen Arbeidsspilde, da nemlig en meget stor Deel af de Ord, som findes i Ordbogen, maatte opføres paany i Tillægget, for at de tilkomne nye Betydninger eller nærmere Oplysninger her kunde tilføies. For det tredie maatte Tillægget indrettes ganske efter samme Plan som Ordbogen, saa at der ikke vilde blive nogen Adgang til Forbedring i Ordenes normale Skrivemaade, om end en saadan Forbedring maatte synes at være en paatrængende Nødvendighed.
 
Det sidste Hensyn anseer jeg for særdeles vigtigt, da jeg netop ønskede at gjøre adskillige Forandringer i Skrivemaaden. Da jeg opsatte mit Register til Ordbogen, var jeg endnu alt for ængstelig for at opstille saadanne Former, som ikke ganske stemmede med den brugelige Udtale, og saaledes er da en heel Deel forvanskede Former indført i Registeret, f. Ex. "Fær (for Ferd)", Ver (for Veder), Honn (for Horn), traang (for trong), nora (for nordan), o. s. v.; hvor nemlig den normale Form netop burde opstilles i Registeret, og Udtalen derimod anføres ved Siden, f. Ex. Ferd (Fær), Veder (Ver), nordan (nora) o. s. v. Den sidste Opstillingsmaade har allerede længe været mig anbefalet af sprogkyndige Mænd, og ved nærmere Overveielse er jeg mere og mere bleven bestyrket i det Forsæt at følge denne Regel for Fremtiden.
 
Jeg anseer det saaledes raadeligst at give en ny Udgave af Ordbogen med de samlede Tillæg indskudte i selve Registeret, samt med enkelte forbedrede Forklaringer og med en mere gjennemført normal Skrivemaade. Og af de Grunde, som her ere anførte, skulde jeg netop ønske at kunne begynde paa Forberedelsen af en saadan ny Udgave saa snart som muligt. Imidlertid troer jeg ikke, at jeg nu med [det] første kan begynde paa dette Arbeide. For det første venter jeg endnu adskillige Tillæg til Ordbogen, naar jeg kan komme til at fuldføre nogle flere Reiser, og for det andet vilde jeg først see til at affærdige en ny og forbedret, tildeels omarbeidet, Udgave af Folkesprogets Grammatik, som allerede længe har været ude af Boghandelen. Jeg har nemlig tænkt mig en saadan forbedret Udgave af denne Bog som en Forløber til en forbedret Udgave af Ordbogen, og ønskede derfor helst at være færdig med det mindre Arbeide, førend jeg for Alvor tog fat paa det større. Og da jeg nu først havde ønsket at gjøre en Reise eller to, saa vil vel Arbeidet med Grammatiken ialfald ikke  kunne fuldføres  førend til næste Aar. Imidlertid haaber jeg senere at have den Fornøielse at kunne indsende nærmere Beretning herom til den ærede Direction.  
 
Chrstiania den 30te April 1817.
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. VS, ms. fol. 544, jr. nr. 43/1857, omframt serskild kladd og avskrift i Kopibok II, nr. 11.
 
- I brev 27. mars 1857 frå sekretær Fredrik Storm i VS heiter det: «Efter Opgjør fra Boghdl. Feilberg & Landmark er nok Beholdningen af Deres Ordbog snart forbi. Videnskabs-Selskabet, som fremdeles interesserer sig for Dem og Deres Arbeider, haaber, at Bogen finder god Afsætning. Det er kommet paa Bane i Directionen, hvorvidt man skulde foranstalte et nyt Oplag af Ordbogen.» VS ynskjer no å høyra Aa.s meining om saka. VS takkar òg for dei skrifter I. Aa. har sendt til biblioteket.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008