244 Marie Landmark, 22.11.1861

                                                                                                          (22 Nov. 61).
Til M. L.
 
Da jeg nylig talede med Dem, udlod jeg mig nok med, at jeg maaskee kunde finde paa at skrive Dem til, og dette synes mig nu, at jeg endelig bør gjøre, om ikke for andet, saa dog for at takke Dem for den Fornøielse, som jeg havde af vor sidste Samtale, og for Deres Yttringer af Velvillie og Deeltagelse, som jeg saa meget mere kan sætte Priis paa, da jeg oftest kun har at bestille med fremmede og ligegyldige Folk, og sjelden har Adgang til nogen ret fortrolig Samtale. Jeg veed ikke, om De vil troe det, men jeg kan dog sige det, at jeg altid finder en særdeles Fornøielse i at tale med Dem, og at jeg ret ofte har ønsket at være saa nær, at jeg kunde have denne Fornøielse oftere. Hvis jeg havde været i det mindste ti Aar yngre, kunde jeg endog have spekuleret paa noget rigtig stort, og ikke noget mindre end et F rierie, men desværre, min bedste Tid er gaaen hen i Stræv og Kjedsomhed, og derover er jeg da bleven, som man siger, baade gammel og styg, saa at jeg ikke længere kunde vente nogen saadan Modtagelse, som jeg netop kunde ønske. Rigtignok synes jeg, at Ungdoms Modet er endnu tilstede, men mit Aarstal er 1813, og siden vil det øvrige være let at udregne. Derfor tør jeg nu ikke tale videre om slige Ting, og maa endog bede om Forladelse for, at jeg har nævnt noget derom, idet jeg ellers maa ønske, at det ikke maatte være til nogen Fornærmelse.
 
Ellers har jeg just ikke noget særdeles at fortælle. Som sædvanlig har jeg meget at bestille, og udretter dog lidet; men uheldigviis har jeg netop slige Arbeider for mig, at der kan gaae Aar efter Aar, førend jeg endelig kan fremvise noget, som er gjort og færdigt.
 
Dersom det skulde falde Dem beleiligt at skrive nogle Ord til mig, vilde dette sandelig være mig en stor Fornøielse. Imidlertid maa jeg bede om, at De ikke vilde vredes over den usædvanlige Frihed, hvormed jeg tiltaler Dem. Ønsker forøvrigt Lykke og Velbefindende.
 
Chr. den 22de Nov ember 1861.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- I brev 27. nov. (i avskrift utan mottakar- eller avsendarnamn, ved I. Aa.) sender M. L. negativt svar.
 
Om M. L. jfr. merknader til Br. nr. 131.
 
 nylig talede med Dem] den 14. aug. 1860 då I. Aa. vitja prestegarden på Nøtterøy.
 
I. Aa. tala og med M. L. i Oslo 16. okt. 1859, jfr. elles Br. nr. 214 med merknad.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008