251 Vitskapsselskapet, 5.7.1862

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
 
Da jeg nu staar i Begreb med at give en ny Udgave af den ene af de Bøger, som jeg for nogle Aar siden, ved Hjælp af det kgl. norske Videnskabers Selskab, fik udgivet paa Prent, maa jeg herved tillade mig at tilstille den ærede Direction nogle Ord om dette Foretagende. Som bekjendt var Oplaget af den første Bog, nemlig "Det norske Folkesprogs Grammatik", allerede for flere Aar siden udsolgt; senere er ogsaa Ordbogen kommen ud af Boghandelen, og der har saaledes længe været Spørgsmaal om en ny Udgave af disse Bøger. Men efter alle de nye Oplysninger, som ere tilkomne efter den første Udgivelse, har jeg for længere Tid siden fundet det nødvendigt, at disse Skrifter maatte faae en betydelig Forbedring og tildeels en fuldstændig Omarbeidelse, førend de kunde udgaae i en ny Udgave. Jeg tog saaledes først Grammatiken for mig og fandt snart, at denne Bog maatte heelt igjennem omarbeides, hvis den skulde blive til nogen rigtig Hjælp; og især fandt jeg det nødvendigt, at Landssproget her burde overalt behandles som et selvstæendigt Sprog, saaledes at en normal og almindelig Form overalt maatte blive opstillet og behandlet som Hovedsag, medens derimod Dialekternes forskjellige Former kunde behandles i tilføiede Anmærkninger som Forgreninger af den normale Form. Dette Arbeide har, ved adskillige indtrædende Hindringer og  Forsinkelser, gaaet saa usædvanligt seent, at der endog er medgaaet tre Aar til den endelige Bearbeidelse og Reenskrivning. Bogen er nu som forhen deelt i fem Afdelinger; men disse ere heelt igjennem omarbeidede med mange Tillæg, og desuden opstillede i en anden Orden (Lydlæere, Ordformer, Bøiningsformer, Orddannelse og Sætningslære). Med disse fem Afdelinger er jeg nu endelig bleven færdig, saa at der nu, foruden en ny Fortale, kun mangler et Par Tillæg, nemlig et Stykke om Dialekterne (ligesom i forrige Udgave) og et nyt Stykke om Dialekternes Foreningspunkter eller om Landets Sprog i det Hele. Paa Grund af en større Udførlighed og en Mængde nye Anmærkninger, vil denne Udgave blive meget større end den forrige, og maaskee dobbelt saa stor. Dernæst adskiller den sig ogsaa fra den forrige Udgave i de ovenfor antydede Punkter, at den nemlig overalt gjennemfører en bestemt Paastand om dette Sprogs Jævnbyrdighed med Nabosprogene og om dets Ret til en ordentlig og omhyggelig Behandling. Selve Bogens Titel ønskes forandret til: Norsk Grammatik "efter Almuens Talebrug" (eller noget lignende); og den nye Fortale vil handle om Sprogets forhen værende Stilling og om de bekvemmeste Midler til at holde det ved Magt og bruge det til nogen Nytte for selve Folket. Da Bogens egentlige Text altsaa nu er reenskreven, medens de manglende Tillæg ere forberedte i Udkast, og Arbeidet saaledes er nær ved sin Fuldendelse, kan der nu være Tid til at gjøre Forberedelser til Trykningen, hvilket jeg hidtil, paa Grund af Arbeidets langsomme Gang, har anseet raadeligst at udsætte. Imidlertid har jeg anseet det nødvendigt først at meddele den ærede Direction en foreløbig Underretning om denne Sag, da nemlig det norske Videnskabers Selskab efter det foregaaende har et Slags Eiendomsret til denne Bog, saa at altsaa den ærede Direction vel kunde have et eller andet at bemærke med Hensyn til en ny Udgave af Bogen. Idet jeg maa bede om Undskyldning for den herved brugte Frihed, maa jeg saaledes vove at udbede mig nogle Ord tilsendte, om hvorvidt den ærede Direction maatte have noget at bemærke ved dette Foretagende.
 
Christiania den 5te Juli 1862.
Δrbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 59/1862 (før prenta i utdrag i Øverås s. 74 f.), omframt serskild kladd. Direksjonen i VS svara 13. juli (underskrive av Chr. Peter­sen, Carl Müller, Chr. Carstens og sekr. Fredrik Storm) at dei har ikkje merknader å gjera, men er glade for at grammatikken atter vert å få (brevet prenta i Øverås s. 75). 
 
- Om styresamansetning i VS sjå merknader til Br. nr. 35 og Br. nr 98.
 
- Oplaget] sjå merknader til Br. nr. 120 og Br. nr. 158.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009