256 F.A. Brockhaus, 6.7.1863

Til F. A. Brockhaus i Leipzig.
 
Til Benyttelse for den nye Udgave af Konversations Lexikon har jeg ikke stort mere at meddele, end hvad der allerede er anført i Norsk Forfatterlexikon og i det Nordiske Conv ersationsLex ikonsom udkommer i Kjøbenhavn. De betydeligste af mine Skrifter ere:
 
Det norske F olkesprogsGram matik.Chr. 1848. Ordbog over d etn orskeFolkesprog. Chr. 1850. Prøver af Landsmaalet i N orge. Chr. 1853. Norske Ordsprog 1856.
 
Som biografiske Notitser tilføies, at jeg er født i A aret1813 paa Gaarden A aseni Kirkesognet Ørsten i Fogderiet Søndmør i Bergens Stift. Opfostret i en Bondefamilie fik jeg kun liden Underviisning førend ved 20 Aars Alder, da jeg et Par Aar var hos en Præst i et Nabosogn. Senere som Huslærer kom jeg til at læse nogle gammelnorske Bøger tilligemed Rasks islandske Grammatik; derved kom jeg paa den Tanke at skrive en liden Grammatik for  Dialekten paa Søndmør, og dette Manuskript, som blev foreviist for B iskopN eumann i
Bergen, gav Anledning til, at jeg fra Videnskabs Selskabet i Trondh jemfik Tilbud om et Stipendium for at samle Oplysning om flere Dialekter. Senere blev dette fortsat saaledes at jeg kom til at bereise hele Landet og behandle alle norske Dialekter tilsammen indtil ovennævnte Grammatik og Ordbog vare færdige. Senere har jeg havt Stipend iumaf Statens Midler, efter Bevilgning af Storthinget, for at samle Materiale til Fuldstændiggjørelse af fornævnte Værker. En omarbeidet Udgave af Gramm atikener nu under Pressen. En ny og meget forøget Udgave af Ordbogen er paatænkt, men denne Ud gavevil behøve lang Tid for at blive færdig.
 
Chr. 6te Juli 1863.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- I trykt brev 9. mai 1863, og påminningsbrev 26. juni s. å., bed forlaget F[riedrich] A[nold] Brockhaus, Leipzig, om biografiske opplysningar til bruk for sitt «Conversations-Lexicon», 11. utg. [bd. 1-15, 1864-68].
 
- Forfatterlexikon] sjå merknad til Br. nr. 218.
 
- «Nordisk Conversations-Lexicon», bd. 1, Kbh. 1858, inneheld ein biografi, skriven av P. A. Munch. Sjå elles Br. nr. 328, Br. nr. 354 og Br. nr. 424.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009