307 Arbeidsmelding for 1871, 20.1.1872

Til den kgl. norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
I Lighed med hvad der i de foregaaende Aar har fundet Sted, skylder jeg at indsende en Beretning om mine Arbeider i det forløbne Aar, og dette kan da denne Gang gjøres nogenlunde kort, da heldigviis nu en Deel af mit lange Arbeide er kommen for Lyset, idet nemlig de første Hefter af den norske Ordbog endelig ere udkomne.
 
Ved forrige Aarsskifte var det kommet saavidt, at Ordbogens Trykning var begyndt; imidlertid var det kun de 3 første Ark, som vare blevne ferdige til Nytaar. I den nærmeste Tid skred da dette Arbeide saaledes frem, at det første Hefte paa 8 Ark var færdigt ved Slutningen af Marts Maaned. Det andet Hefte blev færdigt i Juli Maaned, og det tredie i Oktober. Det fjerde Hefte ventede vi at faae færdigt før Juul, men imidlertid indtraf der nogen Forsinkelse, sea at det først blev færdigt efter Nytaar. Dette Hefte, som slutter med 32te Ark, rækker noget langt ud i Bogstav M og er kommet omtrent som halvandet Ark ud over Midten af Manuskriptet. Den første Halvdeel af Bogen er altsaa færdig fra Trykkeriet, og det hele kan nu antages at blive lidt over 60 Ark, altsaa ikke fuldt saa meget, som det i Begyndelsen blev anslaaet til. Imidlertid vil der nok blive endeel Tillæg at indføre ved Slutningen, saa at der rettelig kan blive et Par Ark mere. Jeg har ogsaa forhen tænkt paa, at der ved Slutningen af Bogen skulde indskydes et særskilt Tillæg af saadanne Ord, som forefindes i ældre Ordsamlinger, Topografier, eller lignende Skrifter, og som jeg ved de hidtil gjorte Undersøgelser ikke har faaet nogen nærmere Oplysning om. Et saadant Tillæg kunde ialfald gjøres temmelig kort, idet man kun skulde optage de mærkeligste Ord og derimod forbigaae allehaande ubetydelige eller tvivlsomme Udtryk og Benævnelser, som kunde optage mere Rum, end de egentlig fortjene, saasom f. Ex. de mangfoldige Plantenavne, som findes anførte som norske, skjønt man ofte bliver uvis om, hvor de ere komne fra. Da imidlertid Bogen bliver stor nok alligevel, er jeg endnu ikke ganske bestemt paa, hvorvidt et saadant Tillæg her skal indføres; og for en Deel vil det da ogsaa beroe paa, hvorledes det vil lave sig med Fyldningen af det sidste Ark i Bogen.
 
Da Manuskriptet til Ordbogen allerede var færdigt, førend Trykningen begyndte, kunde man vente, at der nu skulde blive nogen Tid tilovers for adskillige andre Arbeider; og virkelig havde jeg selv ogsaa ventet mig en og anden Hvilestund, endskjønt jeg nok vidste, at der endnu vilde blive meget at gjøre med Ordbogen. Imidlertid har det viist sig, at der ikke var nogen Hvile at vente, da nemlig det nødvendige Efterarbeide har optaget saa megen Tid, at jeg ikke har fundet Leilighed til at foretage noget andet. Foruden det sædvanlige Gjøremaal med Korrekturlæsningen blev der ogsaa et langt Arbeide med at affærdige Haandskriftet til Trykningen, blandt andet med Antydning af alle de Ord og Exempler, som skulde sættes med anden Skrift end de almindelige Forklaringer. Dernæst vare mange nye Ord eller nye Oplysninger tilkomne, som endnu ikke vare indførte i Manuskriptet; og endelig skulde det hele gjennemgaaes med et strengt nøiagtigt Eftersyn, som for Sikkerheds Skyld tildeels maatte gjentages flere Gange. Det sidste er egentlig det, som har optaget den meste Tid, da jeg ved ethvert saadant Eftersyn idelig har fundet noget, som burde rettes eller forbedres, og da mange af de tilkomne nye Oplysninger have medført en ny Opfatning af flere Ord, som havde en vis indbyrdes Sammenhæng. Og imidlertid har det nu som forhen været Ordenes Forklaring, som har foraarsaget mig det meste Hovedbrud, idet jeg jævnlig syntes, at den opstillede Forklaring var utydelig eller uheldig, og dog ikke for Øieblikket kunde finde nogen, som var bedre.
 
Om Behandlingen af Ordene behøver jeg ellers ikke nu at sige meget, eftersom allerede en betydelig Deel af Bogen er udkommen og saaledes fremlagt til almindeligt Eftersyn. Imidlertid er der dog altid adskilligt, som Læseren ikke selv kan see, og som først kan paavises i en Fortale til Bogen; blandt andet kunde det bemærkes, at denne Bog ikke indeholder alt det Forraad af Ord, som hidtil er optegnet eller paaviist. Hvad jeg selv har forefundet blandt Almuen, er rigtignok altsammen indført, med Undtagelse af endeel fremmede Ord og adskillige andre, som enten vare alt for usikkre eller ogsaa alt for ubetydelige til at opstilles for sig selv med en særskilt Forklaring. Hvad jeg derimod kun har forefundet i Bøger og Skrifter eller i forskjellige mindre Ordsamlinger, er ikke her kommet til nogen fuldstændig Benyttelse. Som jeg allerede ved tidligere Leilighed har bemærket, var det min Plan at søge nærmere Oplysning i Landdistrikterne om de saaledes forefundne Ord, idet jeg først vilde høre dem hos Almuen, førend jeg optog dem i min egen Samling. Og paa denne Maade har jeg da ogsaa benyttet de Ordsamlinger, som jeg havde bekommet for nogle Aar siden; medens derimod nogle nye Samlinger, som jeg først har faaet i de seneste Aar, ere kun blevne lidet benyttede, da der ikke blev Tid til nogen nærmere Undersøgelse, uden kun forsaavidt som jeg ved indtræffende Leilighed kunde gjøre Forespørgsel om et og andet af de vigtigste Ord. Det blev nu engang nødvendigt at gjøre en Avslutning paa dette Arbeide, og saaledes fandt jeg det ikke raadeligt at opgive min gamle Plan og optage Ordene af de forskjellige nye Samlinger uden nogen videre Undersøgelse. Rigtignok see vi Ordbøger andensteds fra, som netop ere grundlagte paa forskjellige Ordsamlinger og paa spredte Optegnelser af forskjellige Forfattere; men jeg maa dog sige, at jeg har en vis Mistro til saadanne Ordbøger, som have saa mange Forfattere, hvoraf enhver naturligviis har fulgt sin egen Opfatning og desuden manglet Oversigten af det hele Forraad. Thi om der end paa denne Maade kan blive en større Samling af Stof, maa der dog vistnok blive adskilligt upaalideligt, og ialfald maa der blive en Mangel paa Eenhed i Opfatningen og paa Overeensstemmelse imellem Værkets forskjellige Dele.
 
Da Trykningen af Ordbogens første Halvdeel, som før bemærket, allerede har medtaget et Aars Tid og lidt mere, og jeg i al denne Tid ikke har udrettet mere end at udfærdige denne Bog til Trykken, saa lader det sig slutte, at Bogens sidste Halvdeel vil kræve lige saa lang Tid, og at jeg ogsaa i det nu begyndte Aar faar nok at gjøre med det samme Arbeide, saa at der ikke bliver Leilighed til at foretage noget andet. De øvrige Arbeider, som jeg havde tænkt at begynde paa, saasom en Forberedelse af Stoffet til en dansknorsk Ordbog, en forbedret Udgave af de norske Ordsprog med mere lignende, maa altsaa udsættes indtil videre. Jeg faar enda ansee det som en Lykke, at dette længste Arbeide endelig er saavidt fremskredet, at jeg dog kan have nogen Udsigt til at see det fuldført. Og saa maa jeg da ønske, at kyndige Læsere maa finde sig nogenlunde tilfreds med dette Arbeide, og at det først og fremst maa komme til nogen Nytte for vort Folk i Fremtiden.
 
Christiania den 20de Januar 1872.
Ærbødigst
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostat på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopi­bok II, nr. 27, og kladd.
 
- Om prentinga av NO sjå I. Aa.s dagbøker.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009