310 Stener Johannes Stenersen, 18.5.1872

Til Hr. Stenersen i Ringsager.
 
I Anledning af Deres Forespørgsel, om jeg vilde gjennemsee den omtalte Bog angaaende Huusdyrenes Røgt, maa jeg herved svare, at jeg vistnok gjerne vilde, hvis jeg havde bedre Leilighed; men at det nu for Tiden er mig omtrent som umuligt, da jeg har saa meget at bestille med mine egne Sager. Jeg har nemlig selv en stor Bog under Trykning, og derved er der da saa meget at gjøre med Omarbeidelse og Eftersyn og Udstyring til Trykken, at det ofte er knapt nok, at jeg kan have Haandskriftet færdigt til den Tid da det behøves i Trykkeriet. Dette Arbeide vil fremdeles vare i Aar og Dag, og i al denne Tid vil jeg ikke faae Leilighed til at tænke paa noget andet. Jeg maa saaledes bede om Undskyldning for, at jeg ikke kan love nogen Medvirkning i denne Sag, endskjønt jeg under andre Omstændigheder nok havde Lyst til at vise min Deeltagelse for dette som for ethvert saadant Foretagende, som kan tjene til Almuens Oplysning.
 
Chr. den 18de Mai 1872.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd og eit utkast. - /endskjønt/ ~ uagtet - /for dette .. saadant/ ~ [hkl ÷]
 
- Den 9. mai 1872, bad S. J. S. om hjelp med språket i ei bok om krøterstell som han etla seg til å gje ut. Han har freista skriva «et saa greit og letfattelig Sprog som jeg formaar», og bed om å få skriva i tingarinnbydinga og i føreordet at I. Aa. har lese gjennom ms. og retta på målet.
 
- Stener Johannes Stenersen (1835-1904), dyrlækjareksamen 1857, seinare dyrlækjar ymse stader, gav m. a. ut «Kortfattet Vejledning i Kreaturstellet for Kvægrøgtere og mindre Gaardbrugere», 1872.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009