313 Knud Olsen, 25.7.1872

Til Knud Olsen i Aalesund.
 
Jeg maa beklage, at jeg ikke kunde opfylde Deres Ønske om at faae nogle Vers til Festen i Haugesund. Det forekom mig omtrent som umuligt at faae noget saadant i Stand paa saa kort Tid, og desuden vidste jeg ikke at finde nogen rigtig passende Melodie, som en saadan Sang kunde anlægges efter. Og saa vidste jeg tillige, at der ved denne Leilighed vilde komme Sange fra alle Kanter, og alle sammen i en Stiil og Maneer, som vilde behage Mængden langt mere, end alt, hvad jeg kunde tilbyde. Hvis jeg skulde skrive noget, maatte det blive i Landsmaalet, og da vilde vore mægtige Mænd ikke bryde sig stort om det. Jeg har allerede for tyve Aar siden skrevet en Sang om Haraldshaugen; nemlig den som siden er optaget i Jensens Læsebog; men der er ikke kommet nogen sømmelig Melodie til den, og det har heller ikke seet ud til at Folk havde nogen Lyst til at synge den. Og saa er der nu ellers ikke meget, som kan opmuntre os til at synge om vore gamle Minder. Man skryder af vore gamle Forfædre, men paa samme Tid arbeider man af al Magt paa at afskaffe alt hvad der har nogen Lighed med Forfædrenes Skik og Sprog og Tanke; og saaledes have vi da saa lidet at være stolte af, at vi tvertimod have megen Grund til at blues ved en Sammenligning med Forfædrene. Saadanne Betragtninger virke noget nedslaaende, og paa Grund deraf maa jeg tilstaae, at jeg ikke var rigtig oplagt til nogen særdeles Deeltagelse i denne Nationalfest.
 
Rigtignok var jeg ude og saae paa Stadsen her i Byen; men jeg maa dog sige, at jeg skulde have befundet mig bedre i et Selskab af Bønder ude paa Landet, da jeg der vilde have fundet bedre Minder fra de gamle Tider. Men det er nu ikke alle som betragte Tingen fra en saadan Side, og saaledes er det da godt at høre, at Folk have havt Hygge og Fornøielse af denne Fest. Imidlertid maa jeg bede om Undskyldning for, at jeg ikke kom til at sende Dem noget, og at jeg desuden allerede har ladet Dem vente længe paa et Svar paa Deres Skrivelse.
 
Chr.den 25de Juli 1872  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladd til Br. nr. 312), og eit utkast. - /og da . det/ ~ - /nemlig .... Jensens/ ~ [hkl ÷] - /og det .... havde/ ~ [hkl ÷] - /nu/ ~ - /af al Magt/ ~ - Saadanne [etc.] ~ [var. i m. ÷] - /var rigtig/ ~ - /Rigtignok . Fest/ ~ [hkl ÷]
 
- I telegram frå Ålesund, 10. juli 1872, bed K. O. om eit «passende Vers til Haraldsfesten, hvor jeg skal fremmøde».
 
- Knud Olsen (1820-1877), kjøpmann i Ålesund.
 
- Festen i Haugesund] 18. juli 1872, då eit minnesmerke over Harald Hårfagre vart avduka (sjå m. a. Aftenbl. 1872, nr. 138, 139, 141, 167, 170 og 174. Mbl. nr. 197 og 198 som inneheld referat av festane). Det vart m. a. skrive dikt av H. Ibsen, Jørgen Moe, A. Munch og Jonas Lie (sjå Mbl. 1872, nr. 197 og 198) og av Aasta Hansteen på nynorsk (sjå Dagbl. 1872, nr. 124, jfr. SS 1908, s. 188). Sjå elles merknad til Br. nr. 159, « Tusundaarsfesten» [1872] i «Tillegg nr. 2» og omsetjinga «Slaget i Hafsfjord» (Skr. I, s. 191-92).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009