333 Arbeidsmelding for 1875, 21.1.1876

Til den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisnings- Væsenet.
 
Naar jeg herved skal forsøge at give en Beretning om mine Arbeider i det nu forløbne Aar, befinder jeg mig i det samme Tilfælde som saa ofte forhen, at jeg nemlig kun har at berette om saadanne Arbeider, som allerede længe har været paatænkte eller forberedede og saaledes allerede ere omtalte i mine foregaaende Beretninger.
 
Et af disse langvarige Arbeider, som jeg længe har maattet opsætte til en beleiligere Tid, er imidlertid i dette Aar blevet fuldført. Saavidt erindres, har jeg ved foregaaende Leiligheder berettet, at jeg ønskede at kunne foretage en ny Ordning af de norske Ord i visse Grupper eller smaa Afdelinger efter Ordenes Betydning. Og allerede for henved 20 Aar siden havde jeg ogsaa gjort et foreløbigt Forsøg til en saadan Gruppering af Ordene, da dette allerede den Gang forekom mig nødvendigt til Støtte for Hukommelsen og blandt andet som et Forarbeide til en dansk-norsk Ordbog. Imidlertid havde jeg Arbeide nok med at samle og fremstille Ordforraadet paa sædvanlig Maade, og da min Ordsamling for hvert Aar fik en betydelig Forøgelse, blev det efterhaanden vanskeligt at holde dette Grupperings-Arbeide i nogen rigtig Orden. Jeg ønskede derfor kun, at jeg engang maatte faae Tid til at gjøre dette Arbeide om igjen; og dertil blev jeg da end mere opmuntret, da jeg senere fik see en systematisk Sammenstilling af de engelske Ord i Roget's "Thesaurus of English Words and Phrases", og tilsidst ogsaa en lignende Gruppering af de tydske Ord i Sanders's "Deutscher Sprachschatz." Endelig syntes da Tiden at falde mig beleilig, og jeg begyndte altsaa henimod Sommeren paa dette Arbeide, idet jeg haabede at blive færdig dermed i den lyse Aarstid; men alligevel kom Arbeidet til at vare til Aarets Ende, saa at der endnu ved Aarsskiftet manglede nogle Blade til en Afslutning og til et Register over Titlerne til de opstillede Grupper. Den nye Gruppering begynder med Naturen, det vil sige, med Benævnelser for Land og Vand og for de forskjellige Dele af Skabningsværket; derefter følger da Udtryk for Aand og Materie, for Mængde, Maal, Form, Egenskab, Tid og Rum, Stilling, Bevægelse, Tilfælde og Tilstand; dernæst følger Benævnelser for de nærmest menneskelige Sager, saasom Forstand, Villie, Tanke og Tale, Gjerning, Arbeide og Redskaber og saa videre. En saadan Ordning forekom mig mere naturlig end den kunstige Orden, som er opstillet i de førnævnte fremmede Værker, hvori mange af de vigtigste Grupper findes indførte paa saadanne Steder, hvor man vanskelig vilde falde paa at søge dem. I det hele har dette Arbeide forekommet mig mere interessant end mange andre; og da flere af Sprogets Venner formodentlig ogsaa vilde finde Fornøielse deri, kunde det vistnok have sin Nytte at udgive denne Samling i Trykken, saa meget mere, som det ikke vilde blive nogen stor Bog. Imidlertid tør jeg dog ikke endnu ansee denne Samling som færdig til Udgivelse, da den vistnok ved et nærmere Eftersyn vil findes at behøve adskillig Forbedring og Udfyldning og enkelte Omflytninger i Grupperne. Og dertil kommer da ogsaa, at der er adskillige andre Arbeider, som først burde være gjorde.
 
Efter at dette Arbeide er udført, kunde jeg nu endelig have bedre Leilighed til at tage fat paa Udarbeidelsen af den dansk-norske Ordbog, der skulde tjene som Sidestykke til den sidst udkomne norsk-danske Ordbog. Som før antydet skulde den ovennævnte Gruppering af Ordene ogsaa tjene til et Hjælpemiddel og en Forberedelse til dette Værk. Men dette er da atter et af de langvarige Arbeider, som jeg altid har nogen Ulyst til, idet jeg saa ofte frygter for, at jeg ikke vil faae Leilighed til at fuldføre Værket. Imidlertid har jeg tænkt mig, at denne Ordbog burde anlægges efter en mindre Maalestok eller som et Lomme-Lexikon, der kun indeholder det allernødvendigste i største Korthed. Ialfald finder jeg det tilraadeligst at begynde Arbeidet efter en saadan indskrænket Plan, forat jeg da snarere kunde faae et Udkast færdigt. Skulde der siden blive Leilighed til at gjøre noget mere, kunde dette Udkast efterhaanden forøges og udfyldes for at nærme sig noget mere til Fuldstændighed.
 
Imidlertid er der ogsaa flere Arbeider at foretage, og deriblandt maa jeg da først nævne den nye Udgave af de norske Ordsprog, som der allerede længe har været Tale om. Dertil har jeg da ogsaa i det forløbne Aar gjort nogle Forberedelser; men nogen endelig Bearbeidelse er endnu ikke foretagen. Deels har jeg ventet paa at faae endnu nogle Tillæg til Samlingen, og deels har jeg ogsaa været i Tvivl om, hvorvidt jeg skulde beholde den samme Inddeling som i den første Udgave, eller om ikke maaskee en ny Ordning burde foretages, i hvilket Tilfælde der da vilde blive et længere Arbeide. En mere nødvendig Forbedring vil det ellers være, at Skrivemaaden kan blive rettet i Overeensstemmelse med den nye Ordbog, og at enkelte ubetydelige Talemaader, som i første Udgave ere opstillede som Ordsprog, kunne enten udelades eller behandles som Varianter af de Ordsprog, som staae dem nærmest. Dertil har jeg ogsaa nu en bedre Leilighed, da nemlig min Ordsprogsamling i den senere Tid er bleven forøget med mange gode Tillæg.
 
Dernæst har det ogsaa længe været paatænkt, at jeg engang skulde foretage en ny Baarbeidelse af en Afhandling om de norske Personsnavne og et dermed følgende Navne-Register, som for mange Aar siden var indført i Tidsskriftet "Folkevennen", men som egentlig burde være udgivet som en Bog for sig selv. I dette Tilfælde burde da Navneregisteret gjøres noget mere fuldstændigt, og den dertil hørende Afhandling burde ogsaa omarbeides og forøges med endeel Bemærkninger om Navnenes Sammensætning og mulige Betydning. Til dette sidste har man nu nylig faaet adskillige gode Hjælpemidler, da nemlig det germaniske Navnesystem i den sidste Tid er blevet grundig bearbeidet af enkelte tydske Sprogmænd, som Fick, Stark, Andresen og flere. Imidlertid faar jeg endnu gjøre nogle Forsøg til at opsamle de Navne, som endnu mangle i mit Register; og dette Arbeide bliver da rimeligviis det første, som jeg nu kommer til at foretage.
 
Vistnok vilde der ogsaa være mangt andet at gjøre, og meget skulde jeg da ogsaa have gjort, hvis ikke disse nye Udgaver af mine forrige Skrifter havde optaget saa utrolig megen Tid. Meget ofte har jeg maattet beklage, at jeg, med alt mit Skriverie om Landets Sprog, dog ikke har fundet Leilighed til at skrive noget derom for Almuen, hvem denne Sag dog nærmest vedkommer. Disse store Bøger, som kun indeholde en Opregning af Ordene eller af deres grammatiske Former, kunne ikke blive noget synderlig bekjendte iblandt Almuen; medens derimod nogle kortere Afhandlinger om Sprogets og Dialekternes Forhold netop vilde være passende til Udbredelse blandt Almuen og saa meget mere nødvendige, som netop denne Sag fra forskjellige Kanter idelig bliver fremstillet paa en saa skjæv og misvisende Maade, at Folket aldrig kan faae noget rigtigt Begreb om Tingene. I flere Aar har jeg nu maattet høre paa allehaande Modsigelser imod min Fremstilling af disse Sager og alligevel maattet lade det altsammen blive ubesvaret, idet jeg dog altid har havt Haab om, at jeg engang maatte finde Leilighed til en Redegjørelse, som kunde komme til mere almindelig Kundskab. Men uheldigviis har der altid været saa meget andet at udrette, at et saadant Foretagende maatte udsættes til en senere Tid; og det samme vil vel fremdeles ogsaa blive Tilfældet.
 
Christiania den 21de Januar 1876.
 
Ærbødigst
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostatkopi på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopibok II, nr. 31.
 
- visse Grupper] sjå merknad til Br. nr. 206.
 
- August Fick: «Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklärt», Göttingen 1874 (jfr. Lista nr. 44).
 
- Franz Stark: «Die Kosenamen der Germanen», Wien 1868 (jfr. Lista nr. 39).
 
- Karl Gustaf Andresen: «Die altdeutschen Personennamen», Mainz 1873 (jfr. Lista nr. 43).
 
- Prenta arbeid frå 1875 var: «Heimsyn. Ei snøgg Umsjaaing yver Skapningen og Menneskja, tilmaatad fyre Ung­domen» (anonym), Kra. 1875 (ms. ferdig 5. mai, ferdig frå prenteverket 30. des.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009