340 Nils Rosing Bull, 5.2.1877

Til Hr. N. R. Bull.
 
Jeg maa bede om Undskyldning for at jeg saa længe har forsømt at svare paa den modtagne Forespørgsel.
 
Ordet "Brugsmand" har ikke hidtil været mig bekjendt, og for Øieblikket veed jeg ikke at træffe nogen, som kunde give mig Besked derom. Imidlertid veed jeg, at Ordet "Bruk" i Telemarken er meget anvendt for Skovbrug og især om Tømmerdrift, saa at man endog siger "Bruksstokk" om en Tømmerstok, og "Brukshaug" om en Dynge eller Klynge af Tømmerstokke f. Ex. ved en Foss i en Elv. Deraf slutter jeg da, at Ordet "Bruksmann" kunde betyde en Tømmerfløder eller en, som har stadigt Arbeide ved Tømmerdrift. Men dette er da indtil videre kun en Formodning.
 
Jeg takker meget for de tilsendte Opgaver over Folketællingen og Kreaturholdet.
 
Chr. den 5 te Februar 1877.
 
Ærbødigst
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Den 25. jan. 1877 spør N. R. B. i Det statistiske Bureau [seinare Statistisk Sentralbyrå] etter tydinga på ordet «Brugsmand» som kjem føre i ei folketeljingsliste. I brev 22. jan. s. å. gjev Det statistiske Bureau opplysning om ordet «Stallarpige» (frå Nissedal), 8. mars s. å. om ordet «Luttengraver» (frå Rollag), og 16. febr., 13. mars og 13. mai 1878 opplysningar om sermerkte namn frå folketeljingslistene.
 
- Nils Rosing Bull (1838-1915), cand. jur. 1861, i 1863 tilsett i Indredepartementet, hadde tilsynet med folketeljinga 31. des. 1875, vart seinare tilsett i Statistisk Sentralbyrå.
 
- «Brugsmand»] skal iflg. Hans Ross: Ordbog (1895) på Skienskanten vera nytta i tydinga «Mand beskjæftiget med Tømmer­drift». Den vanlege tydinga (i Telemark, Setesdal o. fl. stader) er: brukar eller for­paktar av ein gard.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009