372 Johan Fredrik Monrad, 15.10.1880

Til Pastor Monrad i Aal.
 
Om Betydningen af Navnet Læveld veed jeg ikke at sige noget, som kan være til nogen synderlig Oplysning. Det er Tilfældet med mange af vore Stedsnavne, at de ere meget vanskelige at forstaae, og allermest naar de ikke forefindes i Jordebøger eller Dokumenter i den gammelnorske Form, da det saa ofte viser sig at Navnene i de senere Tider ere blevne forkortede eller forvanskede. Paa mine Reiser i Hallingdal har jeg ogsaa selv hørt dette Navn, men jeg synes kun at have hørt det i Formen i Leveldo (Dativ pl.). Hvis dette er rigtigt kunde man tænke, at "velde" kunde betyde en Jordeiendom el leren Strækning, som En har V a l d eller Raadighed over. Men dette er ikke at stole paa. I Valders er ogsaa et Sted som hedder "i Skaveldo"; men dette findes nævnt i Øysteins Jordebog (fra 1400) i Formen Skafvella, og Navnets sidste Deel bliver altsaa tvivlsom. Og ved det første Led af Navnet Levelde bliver her endnu mere Uvished, det kunde være det gamle Ord Le (hlé), dvs. Skjul eller Ly for Vinden; men det kunde ogsaa være en afstumpet Form af et andet Ord saasom Led (hlid), dvs. en Side, eller Lægje (lægi), et Liggested eller noget lignende. Da man saaledes kun er henviist til Gisninger, som altid ere vanskelige at bygge paa, saa tror jeg, at der for det første ikke er noget videre at gjøre, end at skrive det efter tilvant Brug, nemlig enten Le-, el lerLæ- eftersom det passer bedst til Alm uensU dtale.
 
Chr. den 15de Okt. 1880.
 
Ærbødigst
[I. Aasen]  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /kunde betyde/ ~ betyder - /Da.Alm. U./ ~ [hkl ÷]
 
- Den 5. okt. 1880 spør J. F. M. etter «Betydningen af Navnet Læveld». Leveld skal no bli eige kapelldistrikt. O. Rygh har opplyst at «Endestavelsen veld er det nuværende vold, medens Forstavelsens Betydning ikke forstaaes». Namnet finst i jordebøker frå oml. 1600. I gamle dagar har «den midterste Gaard i Bygden (Oleifsgaard) ført dette Navn og siges at være den først beboede Gaard i samme. Bygden ligger i en Bue aaben mod Syd i Ly (Lygne) af een Aaskrands, jævnt hældende ned mod Elveleiet. Dalbunden har været en skovdækket Myr. Den øvre Bygd Vas har efter Sagnet været bebygget tidligere end Læveld. Udtrykket Læge, Felæge er endnu almindelig brugt her. Om Navnet kunde være en Afændring af Lægvell ved jeg ikke».
 
- Johan Fredrik Monrad (1837-1897), cand. theol. 1863, sokneprest i Ål 1877-1896.
 
- Læveld] Leveld, sjå NG bd. V, s. 64 f. og 145, vart i 1880 skilt frå Ål som eige anneks og ny kyrkje bygd.
 
- Reiser] 1845 (jfr. Br. nr. 83), 1852 (jfr. Br. nr. 159 og Br. nr. 163) og 1866 (jfr. Br. nr. 272).
 
- «i Skaveldo»] Eysteins Jordebog, s. 277 og NG bd. IV, s. 268.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009