386 Olaf Skattebøl, 27.5.1881

Til Hr. Pastor Skattebøl.
 
Det er mig en Fornøielse at høre, at De har en Samling af norske Ord, som ikke forefindes i min Ordbog. Min sidste Udgave af Ordbogen (1873) indeholdt rigtignok et betydeligt nyt Forraad af Ord fra enkelte Distrikter og deriblandt fornemmelig fra Hallingdal og Nordland; men alligevel tvivler jeg ikke paa, at der endnu i disse Egne maatte være meget at finde, som ikke har været optegnet. Nu har rigtignok Hr. Kand. Ross begyndt at udgive en stor Samling af Tillæg til Ordbogen; men hans Plan for dette Arbeide har nok egentlig været kun at behandle de Ord, som han selv i de senere Aar har samlet; og desuden er der allerede trykt omtrent som tre eller fire Ark af denne Samling, saa at der vel ikke er Leilighed til at optage nogen ny Samling deri. Imidlertid har ogsaa jeg efterhaanden optegnet adskillige Tillæg til Ordbogen, og dertil har jeg da ogsaa faaet nogle Optegnelser fra andre Hænder; men jeg har hidtil ladet det beroe med at opføre de tilkomne Ord i et enkelt Register, for nemlig at have en vis O versigtaf dem; og da jeg desuden altid har ventet paa flere Tillæg, saa har jeg endnu ikke villet foretage nogen endelig Bearbeidelse af den nye Samling. Nu er det mig naturligviis kjært at faae Kundskab om saa mange Ord som muligt, og det vilde altsaa være mig en Fornøielse at see Deres nye Samling; men imidlertid har det da ingen Hast; og dersom De har Formodning om at kunne forøge Deres Samling med flere nye Optegnelser, saa kan De da gjerne beholde den noget længere. Forhaabentlig vil der senere blive Leilighed til at ogsaa denne Samling kan komme til Benyttelse.
 
Kr. den 27de Mai 1881.  
 
-
 
Merknader, Reidar Djupedal:
Kladd. - /norske/ - /Egne/ ~ - /omtrent som tre/ ~ en tre - /denne/ ~ - /opføre ....vis O. af dem/ ~ - /villet .... Bearbeidelse/ ~ [hkl ÷]
 
- Den 9. mai 1881 skreiv O. S. (Borge prestegard, Lofoten) at han i «nogen tid» har drive samla «en del ord fra Hallingdal, hvilke ikke findes i Deres Ordbog; ligeså er jeg i begreb med at samle en del ord fra Lofoten. Det er ikke ganske få, jeg nu allerede har; og da jeg saa en liden notits i et blad om, at Hr. Ross har begyndt at udgive en ordsamling, faldt det mig ind, at jeg burde spørge Dem, om De eller maaskee Hr. Ross kunde ønske at faa min lille ordsam­ling.»
 
- Olaf Skattebøl (1847-1930), frå Ål, cand. theol. 1875, sokneprest i Borge 1877, i Gol 1882, for i 1888 til Amerika og vart prest der. Ei ordsamling på over 1000 ord, mest frå Ål og Gol, fekk Hans Ross til si «Norsk Ordbog» (sjå innleiinga, sjå og O. Rudvin i «Hjemmenes Julebok» 1928, s. 93, og 1932, s. 69 ff.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009