397 Thomas Henrik Plathe, 15.5.1882

Til Hr. Pastor Plahte.
 
Idet jeg maa bede om Undskyldning for min Seenfærdighed faar jeg da endelig skrive nogle Ord i Anledning af Spørgsmaalet om Navnet Agvaldsnæs; og foreløbig kan jeg da bemærke, at dette Navn allerede i de gamle. Skrifter har en vaklende Form. I de historiske Skrifter, som dog for en stor Deel ere skrevne af Islændere, hedder det Ögvalds, Augvalds el. Avgvaldsnes; men det sidste er vel kun en Skrivemaade, som nærmest tilhører Islænderne, idet de saaledes ofte have skrevet "au" eller "av" i Stedet for oe, især i de Tilfælde hvor ö er Omlyd af a. I de gamle Breve, som hidtil findes aftrykte i Dipl. Norv. er Stedet et Par Gange nævnt "Agvaldsnes" (Dipl. 5, 39, fra Aar 1299), men ellers hedder det sædvanlig Avaldsnes, saaledes allerede i nogle Breve fra 1298 (Dipl. 4, 31 og følg.) og senere mange Gange. Og det Mandsnavn, som ligger til Grund for Stedsnavnet, hedder ogsaa i Brevene sædvanlig Avald. I gamle Sagaer findes rigtignok Ögvald, men kun i et Sagn om Kong Ögvald paa Ögvaldsnes; i den gamle Landnámabok nævnes derimod en vis Ávald og tillige en Ávaldi, og i et Tillæg til Bogen nævnes desuden en Jösur Afvaldsson av Afvaldsnesi, nemlig iblandt Stamfædrene til en Slægt paa Island. Det sidste er nu vel ikke synderlig paalideligt, og det rimeligste er nok at Navnet egentlig var Ag-vald, i Lighed med Agmund, som ogsaa findes forandret til Ögmund, Og- el. Augmund. Imidlertid vil man dog af det foranførte kunne see, at Formen Avald har saa gammel Hævd, at man nu gjerne kunde foretrække Avaldsnæs for Agvaldsnæs, medens derimod Øgvalds- el. Augvaldsnæs er noget, som man ikke behøver at tage Hensyn til.
 
Hvad Navnets sidste Led angaar, da er det ganske rigtigt saa, at det burde skrives nes; men da man nu allesteds er vant til at skrive næs, vil vel Brugen fremdeles blive noget vaklende. Imidlertid vente vi nu adskillige saadanne Forbedringer fra den Kommission, som nu er i Virksomhed for at rette paa Skrivemaaden i Matrikulen.
 
Chr. den l5de Mai 1882.
 
Ærbødigst
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /faar/ ~ - Spørgsmaalet ~ [m.l.:] /Deres/ - /vel/ ~ - /især .... af a./ - /I .... Island. ~ [hkl ÷] - /er noget, .... til./ ~ [hkl ÷]
 
- Den 1. mai 1882 spør T. H. P. korleis namnet «Augvaldsnæs» no rettast skal skrivast. «Man vakler mellem: 1) Augvaldsnæs, 2) Agvaldsnæs, og 3) Avaldsnæs», men sume meiner at «næs» skal skrivast «nes».
 
- Thomas Henrik Ørsted Møinichen Plahte (1834-1897), cand. theol. 1862, sokneprest i Skudenes 1882-90.
 
- Agvaldsnæs] sjå NG bd. X, s. 394 og 397. Om personnamna sjå E. H. Lind: «Norsk-isländska dopnamn», bd. 1-2, 1905-31.
 
- Landnåmabok] utg. [ved Jón Sigurðsson] i «Islendinga sögur», bd. 1, Kbh. 1843, sjå serleg s. 121 og 348.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009