409 Det norske Samlaget, 22.9.1883

Vedtegning.
 
Det foreliggende Manuskript indeholder 6 forskjellige Stykker, som allesammen kunne kaldes Børne Æventyr og som maaskee kunde være tjenlige til Læsning for Børn, men som ellers ikke synes at have noget synderlig stort Værd.
 
Paa Sproget i Oversættelsen kunde der være meget at udsætte, da man her, ligesom i flere af de nyere Forsøg i Landsmaalet, træffer saa mange uheldige Udtryk og Former af Hverdagstalen, f. Ex. bra, nok, unda, med (medan), kor (for kvar), att (for atter), ramle ned, tende Varme, skreik (for ropte), flaug (for sprang) o.s.v. Dernæst er da ogsaa endeel Former alt for meget danske, f. Ex. Passiver som: hengjest, brennest, treskest, kronest, berest. Og paa den anden Side er den opstillede Sprogform lagt saa nær ind til et Bygdemaal, at det kunde synes bedre, om det hele var i Bygdemaal, især hvis Dialektens Fremstilling var saa paalidelig, at den kunde bruges som Materiale ved sproglige Undersøgelser.
 
Af disse Grunde synes jeg, at det ikke er meget tilraadeligt for Samlaget at udgive denne Bog i dens nuværende Form.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (datert etter dagboka), omframt ein kladd datert sept. 1883. Brevet må etter samanhengen vera sendt til Det norske Samlaget. - som: hengjest, - Dialektens Fremstilling ~ [var. i m. ÷] - /Af .... Form./ ~ [merknad i m. ÷].
 
- Den 12. sept. 1883 skreiv Andreas Hølaas at S. F. har sendt inn ei omsetjing av Topelius. «For at diskutere, hvorvidt dette Skrift egner sig til at udgives af Samlaget og deltage i Bedømmelsen af Sprogformen» vert I. Aa. innkalla til møte 17. sept.
 
- Sjå òg Br. nr. 410.
 
- Det norske Samlaget kom ikkje til å gje ut S. F.s ms, truleg av di I. Aa. rådde frå, men om­setjinga vart utg. med tit. «Klas Omnstav og mange morosame stykkje fyr born av Zak. Topelius», forlagt av Olaf Huseby og Olaf Olsen [Norli], Kra. 1884.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009