414 Arbeidsmelding for 1883, 23.1.1884

Til den kgl. norske Regjerings Departement for Kirke - og Underviisningsvæsenet.
 
Idet jeg nu, ligesom ved de foregaaende Aarsskifter, skal give en kort Beretning om mine Arbeider i det forløbne Aar, kan jeg foreløbig bemærke, at disse Arbeider i det hele kun have været en Fortsættelse af noget, som var forhen begyndt, og som altsaa allerede har været omtalt i tidligere Beretninger.
 
Et af disse Arbeider er rigtignok i dette Aar blevet tilendebragt, nemlig det tidligere begyndte Udkast eller Anlæg til en dansk-norsk Ordbog; men dette Udkast indbefatter egentlig kun en foreløbig Opstilling af Ordene efter den danske Sprogform med Tilføielse af et eller flere af de norske Ord, som have samme Betydning. Til dette Udkast havde jeg nogen Hjælp i et Forarbeide, som jeg for nogle Aar siden udførte, nemlig en omfattende Sammenstilling af de norske Ord efter deres Betydning, saaledes ordnet, at Ordene staae opstillede i forskjellige Rækker eller Grupper med visse Overskrifter til at betegne deres fælles Begreb. Imidlertid har Benyttelsen af dette Forarbeide tildeels faldet noget besværlig, fordi de opstillede Grupper i denne Ordning vare blevne alt for store, da jeg ikke havde givet mig Tid til at fordele dem i saa mange Smaagrupper, at de sammenhørende Ord kunde lettelig overskues. Denne Mangel har jeg senere forsøgt at rette paa, idet jeg nu har gjort et større Register over de mest omfattende danske Ord med Henviisning til de i den ovennævnte Sammenstilling opførte Grupper, hvori man kunde vente at finde tilsvarende norske Ord. Hvad der nu nærmest er at gjøre, er at foretage en Bearbeidelse af Udkastet til Ordbogen, idet der blandt andet maa angives, hvorvidt de omhandlede Ord have mere end een Betydning, og hvorvidt Ordene anvendes i visse Talemaader, som behøve en Oversættelse for sig selv. Dette Arbeide vil naturligviis udkræve længere Tid; imidlertid maa jeg dog ansee det som heldigt, at det foreløbige Udkast nu er færdigt, da det ialfald vil tjene til et Grundlag for den egentlige Bearbeidelse og saaledes komme til Nytte endog i det Tilfælde, at jeg ikke selv skulde blive færdig med den paatænkte Bearbeidelse.
 
Ved Siden af dette Arbeide, som jeg nu maatte ansee som det nødvendigste, har jeg ogsaa fortsat med en tidligere omtalt Samling af Bidrag til Folkesprogets Historie, det vil sige, med Optegnelser om enkelte Forfatteres Benyttelse af Almuesproget i de næstforegaaende Aarhundreder. Nogle af Folkesprogets Venner have yttret Ønske om, at jeg skulde foretage en mere udførlig Bearbeidelse af de i Fortalen til min sidste Ordbog indskudte Bemærkninger om tidligere Forfatteres Brug og Behandling af norske Ord; og dette kunde nu ogsaa lade sig gjøre, da jeg allerede længe har havt en Samling af Optegnelser af disse Forfatteres Skrifter og endog i det sidste Aar har forøget denne Samling efter et Gjennemsyn af et Par større Skrifter, som jeg ikke forhen havde læst. Imidlertid har det forekommet mig, at en Afhandling herom vilde blive mere nyttig, hvis den blev indledet med en kort Udsigt over Sprogets skriftlige Brug i den næstforegaaende Tid, saasom ved Reformationstiden og i det femtende Aarhundrede; hvorom man sædvanlig finder alt for liden Oplysning. Og med dette Formaal for Øie har jeg da ogsaa til forskjellige Tider gjort Optegnelser af Dokumenter og Breve i det norske Diplomatarium, hvoraf der kunde udledes adskillige nyttige Oplysninger om Sprogets Skjæbne i de forrige Tider. Til saadanne Optegnelser har jeg ogsaa i det nu forløbne Aar anvendt nogen Tid, saa at jeg nu har et godt Materiale til en Afhandling om denne Sag; men nogen endelig Bearbeidelse deraf har jeg endnu ikke fundet Leilighed til at foretage.
 
I nogen Tid har jeg ogsaa syslet med en tidligere omtalt Sammenstilling af de norske Navne paa Dyr og Planter; og især er det Dyrenes Navne, som jeg senest har forsøgt at faae nogenlunde fuldstændigt samlede og ordnede, for at de nu kunde sættes i Sammenhæng med de norske Plantenavne, som jeg for nogle Aar siden fik indført i et Tidsskrift, men som flere Læsere have ønsket at have i en Udgave for sig selv. Imidlertid syntes det mig, at der manglede noget i Materialet til dette Arbeide; og blandt andet forekom det mig, at der fandtes for liden Oplysning om Dyrenes Navne i den sydlige eller sydvestlige Deel af Landet, medens derimod saadanne Navne fra det Nordenfjeldske allerede fra forrige Aarhundrede findes at være flittigt optegnede, blandt andet i det trondhjemske Viden[skabs]selskabs Skrifter. For at rette noget paa denne Mangel, og især for at faae nærmere Oplysning om Navne paa Fiske og Søfugle, foretog jeg i August Maaned en Reise til Jæderen og tilbragte nogle Dage i Stavanger, Egersund og Kristianssand, hvorved det da ogsaa lykkedes mig at faae en liden Forøgelse i mit Forraad af dette Slags Navne. Imidlertid er der endnu enkelte Punkter, hvorom jeg vilde søge Oplysning i Universitetets zoologiske Samling eller i illustrerede Skrifter, og dermed er jeg endnu ikke bleven færdig.
 
Da der for et Aars Tid siden var Tale om en ny Udgave af min Bog om de norske Personsnavne, anvendte jeg ogsaa nogen Tid til et nyt Eftersyn af denne Bog, hvorved jeg da kom til at gjøre adskillige Optegnelser til mulige Tillæg og Forbedringer i Bogen. Imidlertid viste det sig senere, at det endnu ikke hastede synderlig med denne nye Udgave.
 
Til de sidstnævnte Arbeider kunde der nu formodentlig ikke behøves nogen lang Tid, medens derimod det førstomtalte, nemlig Bearbeidelsen af den dansk-norske Ordbog, vistnok vilde blive noget langvarigt. Og forøvrigt var der nu ogsaa flere Arbeider, som jeg havde tænkt at udføre, og som jeg endog vilde ansee som meget nødvendige, men som jeg dog ikke rigtig har turdet begynde paa, fordi jeg har været bange for, at jeg ikke vilde faae Tid til at fuldføre dem. Der kommer altid et aller andet til, som volder Forsinkelse og Tidsspilde; og desuden maa jeg nu som forhen beklage, at det til visse Tider, og fornemmelig i den mørkeste og koldeste Vintertid, falder mig meget besværligt at udføre noget skriftligt Arbeide; og af denne Grund er det da ogsaa, at jeg i de sidste Aar har været saa lidet tilbøielig til at foretage Reiser om Sommeren, da jeg nemlig har frygtet for, at jeg derved vilde tabe for meget af den Arbeidstid, som for mig er den bekvemmeste. Imidlertid faar jeg da see til at bearbeide saa meget som muligt af det Stof, som jeg har samlet, og ialfald forsøge at fuldføre de Arbeider, som allerede ere begyndte.
 
Christiania den 23de Januar 1884.
 
Ærbødigst
Ivar Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostat på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopi­bok II, nr. 39.
 
- dansk-norsk Ordbog] handskriftet har titelen: «Til en dansk-norsk Ordbog» (87 legg, kvart på 4 sider). Av eldre ms. kan ein nemna «Danske Ord oversatte med norske» (1843?). Sjå og merknad til Br. nr. 104, Bidrag s. VI, og S. Schjøtt: «Dansk-norsk Ordbog», 1909, s. XII.
 
- Sammenstilling] sjå merk­nad til Br. nr. 206.
 
- Register] er prenta i NMB s. 224-231.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009