436 Sigvard Martin Nielsen, 30.7.1887

Til Hr. Pastor Nielsen.
 
Idet jeg herved skal sende nogle Ord til Svar paa Deres sidste Skrivelse, kan jeg for det første bemærke, at jeg ikke har noget imod, at de i mit forrige Brev anførte Optegnelser om Navnet Skjold kunne benyttes i en Skriftvexel om Formen af dette Navn, skjønt jeg rigtignok kan være noget bange for, at mit Brev tildeels var altfor utydelig skrevet, da det nu paa Grund af Svaghed og Skjælven i Hænderne ofte falder mig meget vanskeligt at skrive tydeligt. Hvad Navnets gamle Form angaar, tror jeg fremdeles, at den i et Par Breve forekommende Form "á Skildi" her maa tillægges megen Vægt, da denne Form, som jeg før har bemærket, netop er den gamle Dativform af Ordet Skjold. Rigtignok seer jeg, at Prof. Munch i Beskrivelse over Norge i Middelalderen har opstillet Formen Skyld (dog uden nogen Bemærkning om Navnet forøvrigt); men herom har jeg da den Formodning, at han tilfældigviis kun har truffet paa det Dokument, hvori denne Form findes opført, nemlig det Brev af 1429, som jeg forrige Gang har nævnt, medens han derimod ikke har truffet paa de Breve som have en anden Form. Dette synes da ogsaa rimeligt nok, da Munchs Bog er udkommen i 1849, altsaa paa en Tid, da det endnu var vanskeligt at overskue den store Masse af gamle Breve fra forskjellige Dele af Landet. Det var just paa den Tid, at man først begyndte at udgive det norske Diplomatarium, hvoraf det, første Bind udkom i 1849. Og da denne Udgivelse siden er stadig fortsat saa have vi nu allerede 11, næsten 12 Bind med gode fuldstændige Registre til hvert Bind, saa at det nu er en let Sag at finde et gammelt Navn, saafremt det virkelig forekommer i disse Breve.
 
Beder om Undskyldning for min utydelige Skrift.
 
Kr. den 30te Juli 1887.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, omframt eit utkast. - /for det første/ - /være noget bange for/ ~ have nogen frygt for - /altfor/ ~ - /da det .... falder/ ~ [hkl. ÷] - /megen/ ~ mest - /denne Form, som/ ~ dette Skildi, som - herom [etc.] ~ [var. i m. ÷] - /Og .... 12/ ~ [hkl ÷]
 
- Sjå elles merknader til Br. nr. 435.
 
- Skyld] sjå Beskrivelse s. 124 og 127.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009