447 Kyrkjedepartementet, 30.6.1896

Dersom det skulde falde beleiligt at sende mig det sædvanlige Stipendium, nemlig for det sidst forløbne Halvaar, bedes dette overleveret til Overbringeren heraf, min Slægtning Jon Fagerhol.
 
Christiania 30 Juni 1896.
 
Ærbødigst
Ivar Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. (eller kladd) i VS ms. fol. 544. Brevet er ikkje journalisert og det er heller ikkje opplyst korleis brevet er kome til VS.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009