Peter Andreas Clausen, 30.4.1855

Hr. I. Aasen! Det er nu saa længe siden jeg gav Dem Løfte om at sende Dem nogle Bidrag til Fuldstændiggjørelsen af Deres norske Ordbog, hentede fra det drammensiske Almuesprog, at De maaske allerede har opgivet Tanken om, at jeg skulde ville holde mit Løfte. Jeg har ogsaa selv bestandig troet, at jeg ikke vel kunde afse Tid til at ordne og fuldstændiggjøre mine Samlinger, førend jeg havde taget Examen, (jeg har endnu ingen Udsigt til at blive færdig med denne i de to første Aar); men da jeg nylig har været nødt til at tage en midlertidig Lærerpost og dermed alligevel har maattet afbryde mine Studier for nogen Tid, saa har jeg nu ikke længer saa store Betænkeligheder ved at tage fat paa Dialektarbejdet, som jeg før havde. Da De maaske vel snart agter at udgive et Supplement til Deres Ordbog, saa har jeg ikke villet undlade at underrette Dem om, at jeg i Løbet af Sommeren vil faa bragt mine Samlinger i den Stand, at de kan være til Deres Afbenyttelse. Kun for det Tilfælde, at De kunde give mig sikkert Løfte om, at Supplementet til Deres Ordbog ikke skulde udkomme før i Begyndelsen af Aaret 1858, vilde jeg lade Arbejdet hvile, indtil jeg havde taget Examen. Skulde mod Formodning mine Samlinger komme tidsnok, naar De først fik dem i Beg[yndelsen] af 1858, vilde jeg være Dem meget taknemmelig for snar Underretning herom. (Min Adresse er isaafald: "Hr. Fuldmægtig G. Soot: Gaarden Solberg i Sørum"). Hvis saadan Underretning ikke indløber fra Dem, skal De, som sagt, faa mine Samlinger tilsendt Sommer eller i Høst.
 
30/4 55.
 
Ærbødigst
P. A. Clausen, Stud. realium.  
 
-
Brev nr. 7, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
Merknader Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174. 
 
Peter Andreas Clausen (1824-1875), cand. real., sende I. Aa. ei ordsam­ling frå Buskerud (sjå NO s. XIII og Br. nr. 452).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009