Eirik Sommer, 14.2.1862

Trondhjem, d. 14de Febr. 1862

 

S.T. Hr. I. Aasen!

 

Deres ærede Skrivelse af 5te Ds siger jeg Dem den skyldigste Tak for. Det var en fornøielig Underretning, at "Noregs Saga" nu er under Pressen. Det var beklageligt, at Gjennemlæsningen af de trykte Ark medtager saa meget af Deres Tid til Forsinkelse for Deres egne Arbeider. Efter hvad jeg har hørt, at De vilde paatage Dem at "læse en Korrektur, og at Malling selv skulde besørge den anden", antog jeg ikke, at dette Arbeide vilde blive nær saa stort, som jeg nu erfarer. Jeg synes, at et sligt Arbeide maa være noget af det kjedsomste, hvilket gjør det end værre for Dem og modsat, hvad jeg ønskede. Jeg staar i stor Taknemligheds-Gjæld til Dem for dette saavelsom alle De Rettelser De før har meddeelt meg og nu foretager med adskillige Ord. Gjerne ønskede jeg at stemme overeens med Dem i Alt. Derfor maa Olafsrima udelades; Stykket af Hirdskraa ønskede jeg maatte blive staaende som den eneste Prøve af G.N. i Prosa, som Bogen indeholder. Dog, synes De, at det er altfor upassende, saa maa det udgaa. Om De sidste Konger synes jeg at have sagt mindre end Petersen i sin N. Historie, undtagen den nu regjerende. Af dette sidste (og af Stykket om Sproget) maa jeg bede Dem, om De ville udelade, hvad De synes mindre passende. – Det behøves ventelig ikke at nævne Selskabet for Folkeoplysningens Fremme paa Titelbladet. Mit Navn maa jeg ogsaa bede Dem, at De ville rette med fordoblet m efter Deres Raad.

Det var hugsamt aat høyra, at De hava eit "Maallag" no i Oslo. Gjiv at det og maa snart verda gjort eit stort Samlag til aat gjeva ut Bøker elder Blad i Landsmaalet! Eg maa bidja Dykk gjera so væl og heila ifraa meg i Malllaget, at eg ynskjer det Hugnad i Samkomorna og Heil og Heppa til aat verkja Framgang fyre den kjære Saki. Eg vilde gjerna, at eg hadde fengjet vera med og høyrt paa Rødorna, men det er no ingi Raad til di.

 

De hilses med Høiagtelse fra

Erik M.T. Som

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]