Elias Thesen, 2.4.1861

S.T.

Herr Sproggrandsker I. Aasen!

 

For nogen Tid tilbage brugte jeg Frihed i Skrivelse at forespørge mig for Dem om De ønskede at erholde en Ordfortegnelse over det nordlandske Almuesprog; da jeg i Tilfælde muligens kunne tilveiebringe en saadan af de spredte Materialier, jeg Tid efter anden havde nedskrevet. – I Deres meget ærede af 10de Juni 1859 behagede De at underrette mig om, at de for en Deel allerede var i Besiddelse af saadanne Fortegnelser, men at De derhos for at fuldstendiggjøre samme, agtede naar Tid levnedes Dem dertil, at foretage en Reise herop i den Henseende, og at vi da nærmere kunne samtales herom. I Forventning af dette ærede Samtræf, der hidintil endnu ikke er indtruffet, har jeg vedblevet at forøge Samlingen, og søgt at bringe den til et Heelt. Da De muligens fremdeles forhindres fra at foretage de paatænkte Reise, eller maaske nu er opgivet, og da jeg muligens i Løbet af Sommeren kommer til at forandre Bopæl, saa er det jeg herved gjør mig saa frie, vedlagt i Manuscript at oversende Dem Ordfortegnelsen, til muligens Afbenyttelse. Jeg maa derfor ærbødig bede om skaansom Bedømmelse af Arbeidet. Jeg maa tilstaa at jeg er en daarlig Stillist; saasom jeg i min Tid, lidet har befattet mig med forfatterskab. At den alfabetiske Ordning af Ordene, paa nogle Steder er noget unøyagtig, og haandskriften tildeels mindre god, bedes undskyldt.

Hvad iøvrigt Spørgsmaal om Honnorar angaaer; (hvis der ellers kan blive nogen Tale herom, da jeg var uopfordret) saa er det Noget som jeg aldeles overlader til Herr Sproggranskerens eget Godtbefinde. Det ville glæde mig,om dette mit ringe Arbeide, kunne vorde Videnskaben til nogen Nytte. At deres "Ordbog", hyppigt er bleven benyttet under Udarbeidelsen, er bemærket i Erindringen, saa ogsaa med de Henviisninger, jeg have tillade meg i Samlingen.

Haabende i sin Tid, at vorde beæret med Underretning om Nærværendes rigtige Modtagelse, er jeg med megen Agtelse

Deres

ærbødige

E. Thesen

 

Guldstad, i Hadsel, den 2den April 1861

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]