Georg Grieg, 28.3.1868

Bergen 28 Marts 1868.

 

Herr Aasen!

 

Mange Tak for Deres Bemærkninger, som jeg i et og alt har taget til Følge og vil gjemme i min Skatkiste som en kostelig Eignalut. Naar jeg ser, hvad fiin Lit det faar, blot De har sat Deres Haand paa det, ønsker jeg bare, at De ikke maa kjedes af at gjøre rigtig mange Rettelser. En Liste med Spørgsmaal følger hermed, naar De engang faar Tid til det ogsaa; jeg haaber at de ikke ere af det Slaget, som de ti Vise ikke kunne svare paa.

Som en Kuriositet har jeg ladet medfølge den litle Luthers Katekisma (nu har jeg ikke flere Manuscripter!) – ikke fordi jeg venter at det skal rette den. Sommer havde den hos sig og sendte den tilbage med sin Mening: "at til dette Arbeidet trænges al den Dug, som findes i alt Maalmanna Laget, at Oversættelsen skulde sættes under Debat i et Blad, eller at I. Aasen tog paa den". Nu tror jeg vist, at en Oversættelse vilde blive benyttet (jeg havde dog ikke begyndt paa den, hvis jeg ikke var bleven purret til det fra flere Kanter); men da en Oversættelse ikke bør komme ud, med mindre den er ulastelig, saa er det ikke min Mening at lade min gaa ud, men blot at vise Dem, hvad der af en Stræver kan leveres. Jeg saa engang en af Høyum paa Byneset og havde nok af den første Begyndelse, og saaledes er det efter alle Mærker ogsaa gaaet med min Oversættelse hos Sommer.

Til Dato blot 170 Subscribenter paa Bunyon, deraf 21 fra Asker og 40 fra Storen. Bogen bliver allenfals trykt, men det haster slet ikke med Manuscriptet.

En Anviisning fra Dem paa et Værk, som kunde passe sig for mig til Oversættelse og Udgivelse til næste Aar, vilde være mig meget velkommen. Jeg "stræver" flere Timer daglig med dette velsignede Maalet, for om muligt engang at faa det til. En stor Hjelp er det, naar vi fra Deres Haand faa se noget; denne Gang har vi ventet længe.

 

Ærbødigst

Georg Grieg

 

Tyn Katekisma eller send henne hjem igjen, just som det kan falde.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]